Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3800
Title: Paradigmatik devrim: 1688 İngiliz Devrimi
Other Titles: Paradigmatic revolution: 1688 English Revolution
Authors: Arslan, Hüsamettin
Koç, Akif Kemal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı/Sosyoloji Bilim Dalı.
Keywords: Şanlı Devrim
1649 İngiliz Devrimi
Amerikan Devrimi
Fransız Devrimi
Britanya Aydınlanması
Amerikan Aydınlanması
Fransız Aydınlanması
Glorious Revolution
1649 English Revolution
American Revolution
French Revolution
British Enlightenment
American Enlightenment
French Enlightenment
Issue Date: 20-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koç, A. K. (2017). Paradigmatik devrim: 1688 İngiliz Devrimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada "paradigmatik bir devrim" olarak 1688 tarihli İngiliz Şanlı Devrim'i merkeze alarak bu devrimin, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın sonucu olan Amerikan Devrimi'nden ve özellikle de Fransız Devrimi'nden farkını ortaya konmaya çalıştık. Şanlı Devrim, hem Amerikan Devrimi'ni hem de Fransız Devrimi'ni öncelemesi nedeniyle bu devrimlere kaynaklık eden bir devrim olarak görülmüştür. Bilhassa, etkileri dünyaya bir virüs gibi yayılan Fransız Devrimi, öncelikle İngiltere'de 1649 yılında gerçekleşen İngiliz Devrimi'ne ve daha sonrasında aslında 1649 Devrimi'nin yaralarını sarma özelliği ile karşımıza çıkan Şanlı Devrim'e benzetilmiştir. Fakat hem İngiliz, Amerikan ve Fransız düşünce gelenekleri hem de siyaset anlayışları birbirinden kesin hatlarla ayrılır. Bu çalışmanın "Giriş"inde incelememizle ilgili bazı temel kavramları, onun metodunu ve temel tezleri ya da argümanları takdim ettik. Diğer bölümlerde İngiliz Devrimleri, Amerikan Devrimi ile Fransız Devrimi ve bu ülkelerin Aydınlanma gelenekleri arasındaki farklılıkları ortaya koymaya çalıştık. Bu metinde Şanlı Devrim'in "geleneksel düzenin ihyası" anlamına geldiğini, Amerikan Devrimi'nin "Özgürlük Devrimi" ve radikalizmin temsilcisi Fransız Devrimi'nin bir "Akıl Devrimi" olduğunu göstermeyi denedik.
In this study we tried to demonstrate the difference between Glorius Revolution, American Revolution, which is the result of American War of Independence, and especially the French Revolution by focusing on the Glorious Revolution of Britain as a "paradigmatic revolution." The Glorious Revolution was seen as a revolution that originated both American and French Revolutions since it prioritized these revolutions. In particular, the French Revolution, whose effects spread like a virus to the rest of the world, was first compared to the British Revolution in England in 1649 and then to the Glorious Revolution, which is known for its ability to wrap the wounds of the 1649 Revolution. But both English, American and French thought traditions as well as their political understandings are separated from one another by some certain lines. We introduced some basic concepts, its method and basic dissertations or arguments related to our examination in the "introduction" part of this work. In other parts we tried to show the differences between the English Revolution, the American Revolution and the French Revolution and the Enlightenment traditions of these countries. In this text we have tried to show that the Glorious Revolution means "the revival of the traditional order", the American Revolution means "Revolution of Liberty" and the French Revolution, which is the representative of radicalism, means "Revolution of Reason".
URI: http://hdl.handle.net/11452/3800
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491243.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons