Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3798
Title: Milletlerarası ticari tahkimde kamu düzeni
Other Titles: Public policy in international commercial arbitration
Authors: Özgenç, Zeynep
Konyalı, Sinan Can
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Anabilim Dalı/Milletlerarası Özel Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Milletlerarası ticari tahkim
Serbest irade
Kamu düzeni
Tahkim engeli
Hakem kararı
Uyuşmazlık çözümü yolu
International commercial arbitration
Free will
Public policy
Restraint of arbitration
Arbitral award
Dispute resolution method
Issue Date: 23-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Konyalı, S. C. (2017). Milletlerarası ticari tahkimde kamu düzeni. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Milletlerarası ticari tahkim yargılaması taraf iradesinin ön planda tutulduğu; tarafların hakem seçimi, yargılama usûlü ve esasa uygulanacak hukuk gibi konuları serbest iradeleriyle tayin edebildikleri bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Taraf iradesinin önündeki en büyük engellerden birisi ise kamu düzenidir. Hakemlerin yargılama sırasında yaptığı işlemler veya hakem kararı; ilgili ülkelerin kamu düzenlerine aykırılık teşkil ettiği takdirde icra edilememe tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun sonucu olarak tarafların yargılama sürecindeki çabaları ve beklentileri boşa çıkmaktadır. Kamu düzeninin ortak bir tanımının olmamasından dolayı bu muğlak kavramın içeriğinin somutlaştırılarak ticari öngörülebilirlik ve istikrarın sağlanması, milletlerarası ticari ilişkilerdeki güvenliği bir adım ileri götürecektir. Çalışmanın amacı ise tam bu noktada vücut bulmaktadır. Diğer bir deyişle çalışma, milletlerarası ticari tahkim alanında kamu düzeni kavramının somutlaştırılması -tanımının yapılması, kapsamının belirlenmesi ve etkisinin incelenmesiüzerinde yoğunlaşmaktadır. Tezin ilk bölümünde milletlerarası özel hukukta kamu düzeninin tanımı ve kapsamı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde tahkim yargılamasının devlet yargısından farkı ortaya konularak diğer tahkim engellerinden bahsedilmiş; kamu düzeni ile arasındaki ilişki açıklanmıştır. Son bölümde ise kamu düzeninin milletlerarası ticari tahkim alanındaki etkisi incelenmiş; kamu düzenine aykırı olabilecek haller tek tek ele alınmıştır.
Arbitration is a dispute resolution method which favors the wills of the parties and enables the parties to determine the appointment of arbitrators, the arbitration procedures and applicable law freely. One of the prominent obstacles before the wills of the parties is public policy. Acts performed by arbitrators during the arbitration or the arbitral award face the danger of non-execution in case they violate the public policies of the relevant countries. As a result of this, the efforts and expectations of the parties during the arbitration procedure come to naught. Since the definition of public policy is controversial, providing commercial predictability and stability by concretizing the content of this ambigious concept would enhance the security in international commercial relations. This is the focal point of dissertation. In other words, the dissertation focuses upon the concretization of the concept of public policy -defining the concept, determination of the concept's scope and examination of its effect- in the field of international commercial arbitration. The first part of dissertation focuses on the definition and scope of public policy in international private law. The second part touches upon other restraints of arbitration after showing the difference between arbitration and state jurisdiction and explains the relation between restraints of arbitration and public policy. The final part examines the effect of public policy in the field of commercial arbitration and explores the situations which might be in violation of public policy one by one.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3798
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491242.pdf
  Until 2020-09-05
2.42 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons