Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3793
Title: Mudanya Aydınpınar (H. Apostoloı), Dereköy ve Erdek Ballıpınar Kiliseleri yapım sistemleri ve malzeme karakterizasyonlarının belirlenmesi
Other Titles: Mudanya H. Apostoloi, Dereköy and Erdek Ballpınar Churches construction systems and determination of material characterization
Authors: Bağbancı, Özlem Köprülü
Pekmezci, Işıl Polat
Ayengin, Şule
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüs/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Tarihi yapı malzemeleri
Malzeme karakterizasyonu
Yapım sistemi
Historical building materials
Material characterization
Construction system
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayengin, Ş. (2017). Mudanya Aydınpınar (H. Apostoloı), Dereköy ve Erdek Ballıpınar Kiliseleri yapım sistemleri ve malzeme karakterizasyonlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa Mudanya İlçesi'nde yer alan Aydınpınar ve Dereköy Kiliseleri ile Balıkesir Erdek İlçesinde bulunan Ballıpınar Kilisesi'nin, yapı malzemeleri ve yapım sistemleri çalışma kapsamında incelenmiştir. Bu yapılar 19.yy'a tarihlenmektedir ve 1923 mübadelesi sonrasında bir süre cami olarak hizmet verdikten sonra günümüzde atıl haldedir ve hızla bozulmaktadır. Tarihi yapıların korunması çalışmalarında, o yapılarda kullanılan yapı malzemelerinin karakterlerinin belirlenmesi bu yapılara yapılacak uygulamalar açısından çok önemlidir. Yapılardan özgün malzeme numuneleri alınmış ve tez kapsamında incelenmiştir. Tezin giriş bölümünü oluşturan birinci bölümde, bu çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde incelen üç yapı hakkında detaylı bilgiler verilmiş, bu yapıların tarihçesi, konumu, korunma durumu, plan özellikleri, kullanılan malzemeler anlatılmıştır. Yapıların plan çizimleri ve bozulma hızını ortaya koyan eski fotoğraflarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde kiliselerde kullanılan ve tez kapsamında incelenen malzemeler (taş, harç ve sıva) hakkında bilgiler bulunmaktadır. Dördüncü bölümde yapılardan alınan numuneler hakkında görsel ve mikroskobik tespitlerin yanısıra bu numunelere uygulanan analizlerin yapılışı ve analiz sonuçları yer almaktadır. Bu bölümde numunelerin fiziksel, mekanik, kimyasal, petrografik ve minerolojik özellikleri belirlenmiştir. Yapılan karakterizasyon çalışmalarının sonucunda, alınan örnekler sınıflandırılmıştır. Beşinci bölüm değerlendirme ve sonuç bölümüdür. Bu bölümde incelenen üç yapıdan alınan örnekler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır, yapıların önemine değinilmiş ve koruma çalışmalarında yapılan analiz çalışmalarının öneminden bahsedilmiştir. Bu çalışmanın o dönemde inşa edilen kiliselerde kullanılan malzemelerin niteliklerinin saptanması için bir altlık oluşturması ve ileride yapılabilecek çalışmalarda karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlaması beklenmektedir.
The building materials and construction systems of Aydınpınar and Dereköy Churches located in Mudanya District of Bursa and Ballıpınar Church located in Erdek District of Balıkesir have been examined within the contex of the study. These churches are dated to the 19th century. After being served as mosque until the population exchange (1923), they are now idle and rapidly deteriorating. In the preservation of historic buildings, identification of the building materials characteristics is very important in regards to future applications. The original material samples from the buildings were taken and examined. In the first chapter of the thesis, information has been given on the purpose and methods of this study. In the second chapter, detailed information about the three churches examined is given and their history, position, preservation situation, plan features, materials used are explained. The plan drawings of the constructions and the old photographs revealing the decay rate are given. In the third chapter, information about the materials (stone, mortar and plaster) used in the churches and examined in the thesis are available. In the fourth chapter, besides the visual and microscopic determinations about the samples taken from the churches, the analysis and analysis results applied to these samples are included. Physical, mechanical, chemical, petrographic and mineralogical properties of the samples are determined in this chapter. As a result of the characterization studies made, the samples taken are classified. The fifth chapter is the evaluation and conclusion part. Comparisons were made among the samples taken from the three churches examined in this chapter, the significance of the churches was mentioned and the significance of the analysis studies carried out in conservation studies was mentioned. It is anticipated that this work will provide a basis for the identification of the qualities of the materials used in the churches built during that period, and to enable comparison in future works.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3793
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497157.pdf8.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons