Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3773
Başlık: İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kadınlık ve erkeklik rollerini algılayış biçimleri
Diğer Başlıklar: Perceiving masculanity and femininity roles for 4nd and 5nd class primary school students
Yazarlar: Oksal, Aynur
Çifçi, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Algılama
Androjeni
Değerler
Rol
Cinsiyet rolleri
Cinsiyet rolleri algısı
Cinsel kimlik
Özdeşleşme
Perception
Androgyny
Values
Role
Gender roles
Gender roles perception
Gender identity
Identification
Yayın Tarihi: 3-May-2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çifçi, A. (2008). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kadınlık ve erkeklik rollerini algılayış biçimleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin kadınlık ve erkeklik rollerini algılayış biçimlerini belirlemek ve varolan durumu ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini Bursa ili Osmangazi ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dr. Necla Yazıcıoğlu İlköğretim Okulunun dördüncü ve beşinci sınıflarından 137 kız öğrenci ve 123 erkek öğrenci olmak üzere 260 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 10,9’dur. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak “12–15 Yaş Arası Kız ve Erkek Çocukların, Kadınlık Ve Erkeklik Rollerinin Algılayış Biçimleri” adlı araştırmada kullanılmak üzere Dörtköşeoğlu (2002) tarafından geliştirilen, “Kadınlık ve Erkeklik Rollerini Algılayış Biçimleri”ni belirlemeye yönelik anket formu kullanılmıştır. Verilerin çözümünde, yüzde, frekans ve ikili karşılaştırmalarda Ki-Kare Testi (Chi-Square Test) uygulanmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak hazırlanan tablolar araştırmanın amaçları doğrultusunda yorumlanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, çocukların ailede kendilerine en yakın gördükleri ve cinsel konuları en rahat konuşabildikleri kişinin anne olduğu bulunmuştur. Medya ve masallarda tercih ettikleri kişi ve kahramanlardan etkilendikleri ve kendi cinsiyetlerine göre tercihte bulundukları görülmüştür. Popüler kültürden çok etkilendikleri ortaya çıkmıştır. Kız ve erkek çocukların kadınlık ve erkeklik rollerini algılayış biçimlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırma sonucunda genel olarak her iki cinsiyetinde geleneksel bir bakış açısına sahip olduğu fakat kız çocukların erkek çocuklara göre daha çağdaş düşündükleri belirlenmiştir.
The aim of this research is to determine how fourth and fifth grade students perceive the feminine and masculine roles and to reveal the present situation. Sampling of the research has been done with totally 260 students, being 137 female and 123 male students, from fourth and fifth grade of Dr. Necla Yazıcıoğlu Primary School related to Directorate of Education in Osmangazi District of Bursa Province. Average age of the students participating in the research is 10.9. As a data collection tool in this research the survey form, which was developed by Dörtköşeoğlu (2002) for being used in the research named “Perception Manners of Boys and Girls between 12-15 Ages for Feminine and Masculine Roles”, has been used for determining “Perception Manners for Feminine and Masculine Roles”. Chi-Square Test has been used in data analysis and paired comparisons and comparisons of percentage and frequency. Tables which have been prepared based on the data obtained have been interpreted in accordance with the aims of research. At the end of this research it has been found that the person closest the children and with whom they could talk most comfortably in the family about the sexual subjects was their mothers. It has been observed that the children has been affected by the people and heroes they preferred in media and fables whom they have chosen according to their own sexes. It has been revealed that they have been affected much by the popular culture. Statistically significant differences have been found between the perception manners of female and male students. At the end of the research it has been determined that generally both sexes had a traditional point of view but girls thought more modern when compared to boys.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3773
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
220957.pdf961.5 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons