Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3770
Title: İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören kız öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumları
Other Titles: Attitude of the students who have education at the secondary school, towards the physical education lesson
Authors: Korkmaz, Nimet Haşıl
Holoğlu, Okşan Girgin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Beden eğitimi
Tutum
Kız öğrenciler
Physical education
Attitude
Girl students
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Holoğlu, O. G. (2006). İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören kız öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa, Kocaeli, Bingöl, Sivas illerinde ilköğretim ikinci kademede öğrenim gören kız öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarını saptamak amacı ile yapılmıştır.Araştırma evrenini bu dört ildeki ilköğretim 2. kademedeki kız öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya, bu gruptan örneklem olarak rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 9 ilköğretim okulundan 6.sınıf; 394, 7.sınıf; 388, 8.sınıf; 323 olmak üzere toplam 1105 kız öğrenci katılmıştır.Öğrenci tutumlarının ölçülmesi için Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen,12'si olumlu 12'si olumsuz olmak üzere toplam 24 maddeden oluşan Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği kullanılmıştır.Kız öğrencilerin tutum ölçek puanları çeşitli değişkenlere göre (iller, sınıflar, okullar,hizmet bölgeleri, doğum yerleri, anne-baba eğitim düzeyi, beden eğitimi öğretmeni cinsiyeti,uzun süredir yaşanılan yer) Kruskall Wallis ve Mann Whitney U testi sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Kız öğrencilerin tutum ölçek puanları ile iller, okullar, hizmet bölgeleri,doğum yerleri, anne-baba eğitim düzeyleri ve uzun süredir yaşadıkları yer değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).
This investigation has been done in order to determine the attitude of the students whohave education at the secondary school in Bursa, Kocaeli, Bingöl and Sivas.Female students at the secondary school in these four cities has farmed the extent ofthis investigation. To the investigation totally 1105 students; 394 at 6th class, 388 at 7th classand 323 at 8th class, from nine school who have been chosen as example at randomlypartiticipated.In order to measure the students? attitudes physical education and sport attitudemeasure that includes 24 items; 12 of them positive and 12 negative developed by Demirhanand Altay has been used.Attitude measure points of the female students has been evaluated according to theresults of test of Kruskall Wallis and Mann Whitney U by considering the all sorts ofvariables (cities, classes, schools, service areas, birth places, parents education levels, sex ofthe physical education lesson teacher, place where has been liver for a long time).There has been found a relation between the female students attitude measure and thevariables as cities, schools, service areas, birth place, parents education level and the placewhere they live for a long time (p<0.05)
URI: http://hdl.handle.net/11452/3770
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192800.pdf309.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons