Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3742
Title: Nilüfer Bölgesinde hipertansiyon prevalansı ve etki eden etmenler
Other Titles: Hypertension prevalence and effecting factors in Nilüfer Region
Authors: Pala, Kayıhan
Sarısözen, Dilnaz
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Hipertansiyon
Prevalans
Kolesterol
VKİ
Farkındalık
Hypertension
Prevalence
Cholesterol
BMI
Awareness
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarısözen, D. (2006). Nilüfer Bölgesinde hipertansiyon prevalansı ve etki eden etmenler. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Hipertansiyon bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların en önemlilerinden biridir. Bu çalışmanın amacı Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde (NHSEAB)hipertansiyon prevalansını, hipertansiyonla kan yağları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve hipertansif bireylerin farkında, tedavi ve kontrol altında olma oranlarını saptamaktır. Bu amaçla bölgedeki mahalle ve yaş gruplarına göre tabakalandırılmış kesitsel nüfus çalışması planlanmış, sistematik örneklemeyle 30 yaş ve üzerinde 867 kişi seçilmiş, 820'sine ulaşılmıştır. Bu bireylerle daha önce pilot çalışması yapılmış olan anket doldurulmuş; ağırlık,boy ve kan basınçları ölçülmüş ve kan örnekleri alınmıştır. Kan basıncı sistolik 140 ve/veya diyastolik 90 mmHg ve üzerinde ölçülenler ve anti hipertansif ilaç kullananlar hipertansif kabul edilmiştir. Hipertansiyon prevalansı kadın ve erkeklerde farklı (sırasıyla %42,2 ve %30,8 , p=0,001) ve genelde %36,8 bulundu. Hipertansif bireylerin %37,4'ünün hastalığının farkında olmadığı, farkında olanların ise %57,7'sinin tedavi gördüğü ve bunların yalnız % 26,6'sının kontrol altında olduğu saptandı. Çalışmada %34,0 oranında hiperkolesterolemi, %22,1 hipertrigliseridemi, %12,4 düşük HDL düzeyi, %27,4 yüksek LDL düzeyi saptandı. Vücut-kitle indeksi (VKİ) 25kg/m2 ve üzerinde olanların oranı %70,5'ti.Lojistik regresyon analizi sonunda hipertansiyonun, yaş, VKİ, kan trigliserid düzeyi ve ailede diabetes mellitus öyküsü olmasıyla pozitif; eğitim ve iş (gelir) durumu ile negatif ilişkili olduğu olduğu saptanmıştır. Cinsiyet, sosyal güvence, medeni durum; ailede hipertansiyon, kalp hastalığı veya hiperkolesterolemi varlığı; sigara, alkol kullanımı;beslenme ve egzersiz yapma alışkanlıkları ile ilişkisi bulunmamıştır.Elde edilen değerler sorunun boyutunu göstermesi açısından önemlidir. Hipertansiyon ve neden olduğu hastalıklarla ilgili daha kapsamlı izleme çalışmalarına gereksinim vardır.İvedilikle tüm yaş gruplarına yönelik korunma ve önleme programları geliştirilmelidir.
Hypertension is one of the leading causes of non-communicable diseases. The purpose of this study was to investigate the prevalence of hypertension, its relationto serum lipids and assess the status of the patients in terms of awareness, treatment andcontrol of hypertension in Nilüfer Public Health Education and Research Region (NHSEAB).To this end a cross-sectional study design stratified by geographical regions and age groupswas planned. Systematically selected 820 participants aged 30 years and over wereinterviewed using a pretested questionnaire and their blood pressure measurements andvenous blood samples were obtained. Participants who had been using antihypertensive drugsor whose systolic blood pressure were measured at or over 140mmHg and/or diastolic bloodpressure were measured at or over 90mmHg were regarded as hypertensive.The hypertension prevalence was different in women and men (42,2 and 30,8 percentrespectively, p=0,001) and 36,8% in total. In hypertensive patients, 37,4% of them wereunaware of their disease. Of whom were aware of their disease 57,7% were takingantihypertensive treatment and only 26,6% of them were under control. The rate of highserum total cholesterol was 34,0%, high serum triglyceride 22,1%, low HDL level 12,4%,high LDL level 27,4%. BMI greater than 25kg/m2 was 70,5%.Hypertension was found to be related to the age, level of education, employment, BMI,level of serum triglyceride and family history of diabetes mellitus. Gender, social insurance,marital status; history of hypertension, heart disease or high serum cholesterol level in thefamily; smoking, alcohol consumption, eating habits and physical inactivity was not related tohypertension.The data gained from this study indicated the importance of the problem. More detailedresearches are necessary on hypertension and associated diseases. These results underscorethe urgent need to develop programs aiming prevention of and protection from hypertensionin all age groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3742
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192802.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons