Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3741
Başlık: Koyunlarda brusellozisin bakteriyolojik ve serolojik teşhisi
Diğer Başlıklar: Bacteriological and serological diagnosis of brucellosis in sheep
Yazarlar: Ülgen, Mihriban
Balcı, Serpil
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Brusellozis
Koyun
Bakteriyoloji
Seroloji
Doğrulama
Brucellosis
Sheep
Bacteriology
Serology
Validation
Yayın Tarihi: 2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Balcı, S. (2009). Koyunlarda brusellozisin bakteriyolojik ve serolojik teşhisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, Bursa ilinden Tarım İl Müdürlüğü'ne getirilen toplam 110 adet koyun aborte fetus materyali Brucella spp. izolasyonu amacıyla bakteriyolojik olarak ve bu koyunlara ait 110 adet kan serumu da anti-Brucella antikorları yönünden serolojik olarak incelendi. İzolasyon çalışmalarında, fötal organ homojenatları ve mide içerikleri kanlı agar ve Brusella Selektif Agara inokule edildi. Şüpheli kolonilerin identifikasyonu ve biyotip tayinleri standart metodlar ile yapıldı. İzolasyon ve identifikasyon çalışmaları sonucunda, aborte koyun fetuslarından 48 (% 43.7) adet B. melitensis suşu izole edildi. Bunların 42 (% 87.5)'sinin B. melitensis biyotip 3 ve 6 (% 12.5)'sının B. melitensis biyotip 1 olduğu saptandı. Serolojik çalışmalarda aborttan 21 gün sonra alınan 110 adet kan serumu, Rose Bengal Testi (RBT), Komplement Fikzasyon Testi (CFT) ve Kompetitif ELISA (C-ELISA) testleri ile incelendi. RBT, CFT ve C-ELISA için pozitif serum sayıları sırasıyla 43, 45, 46 bulundu.RBT, CFT ve C-ELISA'nın sensitiviteleri sırası ile % 87.50, % 91.67 ve % 93.75 bulundu. Spesifiteler tüm testler için eşit ve % 98.39 olarak hesaplandı. Receiver Operating Characteristic (ROC) eğrisi altında kalan alan (REAKA), RBT için 0.929, CFT için 0.950 ve C-ELISA için 0.961 ve istatistiki açıdan önemsiz bulundu (P>0.05).CFT ve RBT ile karşılaştırıldığında C-ELISA diğerleri ile eşit spesifiteye sahip olmasına karşın daha yüksek sensitivite, REAKA, pozitif ve negatif olasılık oranlarına sahiptir. Sonuçlar C-ELISA'nın koyun brusellozisinin serolojik tanısında değerli bir yöntem olduğunu ve koyunlarda B. melitensis infeksiyonunun tanısında diğer serolojik testlere bir alternatif olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
In this study, a total of 110 aborted sheep fetuses brought from Bursa provinces to Bursa Provincial Directorate of Agriculture were investigated bacteriologically for Brucella spp. and 110 sera were tested serologically in order to determine the antibodies against Brucella spp. In the isolation studies, abomasum content and homogenates from internal organs of the aborted fetuses were inoculated into blood agar and Brucella Selective Agar. Identification and biotyping of suspected colonies were done by using standard methods. In the result of isolation and identification studies, 48 (43.7 %) B. melitensis were isolated from aborted sheep fetuses. It was determined that 42 of the isolates (87.5 %) were B. melitensis biovar 3 and 6 isolates (12.5 %) were B. melitensis biovar 1. In the serological studies, a total of 110 blood sera taken from sheep at the 21. days after abortion were tested by using Rose Bengal Test (RBT), Complement Fixation Test (CFT) and Competitive ELISA (C-ELISA). The positive sera numbers for RBT, CFT and C-ELISA were found 43, 45 and 46 respectively.The sensitivity of the RBT, CFT and C-ELISA were found 87.50 %, 91.67 % and 93.75 %, respectively. The spesifity were estimated equal and 98.39 % for all tests. The under of receiver operating characteristic (ROC) area (AUC) were estimated 0.929 for RBT, 0.950 CFT and 0.961 for C-ELISA and was not significant (P>0.05).Compared to CFT and RBT, C-ELISA have higher sensitivity, AUC, positive and negative likelihood ratio but have equal spesifity. Results demonstrated that the C-ELISA is valuable tool for the serological diagnosis of ovine brucellosis and can be used as an alternative to the other serological tests for diagnosing B. melitensis infection in sheep.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3741
Koleksiyonlarda Görünür:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
247293.pdf920.8 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons