Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3729
Title: Wıttgensteın'ın mantık anlayışı ve günümüz felsefesine etkileri
Other Titles: Wittgenstein's logic understanding and its effects on todays philosophy
Authors: Çüçen, A. Kadir
Çolak, Sedat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı.
Keywords: Felsefe
Mantık
Wittgenstein
Mantıksal düşünce
Philosophy
Logic
Wittgenstein
Logical thought
Issue Date: 20-Aug-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çolak, S (2007). Wıttgensteın'ın mantık anlayışı ve günümüz felsefesine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Wittgenstein'ın çalışmaları Türkiye'de daha yeni yer bulmakla birlikte bu çalışmalar daha çok onun dile ilişkin görüşleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Elinizdeki çalışmada onun dil konusundaki düşüncelerinden ziyade mantık konusundaki düşünceleri irdelenmiştir. Tabi ki bu irdeleme onun dile ilişkin düşüncelerinden bağımsız değildir; çünkü onun mantık çalışmaları ile dile ilişkin düşünceleri arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Bu çerçevede bu çalışma temel olarak, Wittgenstein'ın felsefesindeki mantık anlayışını ele almayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde çalışmanın ilk bölümünde, mantığın kurucusu olarak kabul edilen Aristoteles'ten başlayıp 20.yy başlarına kadar yapılan mantık çalışmalarını ana başlıklarıyla kısaca ele alınmıştır. Tezin ikinci bölümünde ise; Wittgenstein'ın ilk dönem çalışmalarında çok büyük etkisi olan Russell ve Frege'ye değinerek Wittgenstein'ın ilk mantık çalışmalarının temelinin nasıl oluştuğu ortaya koyulmuştur. Bu çalışmanın ana kısmını oluşturan üçüncü bölümde de öncelikle Tractatus'u temel alarak Wittgenstein'ın ilk dönem çalışmalarında mantığı nasıl ele aldığını inceleyerek bu konudaki görüşlerinin Mantıkçı Pozitivist akım olarak da bilinen Viyana Çevresi düşünürlerini nasıl etkilediğine değinilmiştir. Wittgenstein'ın ilk dönem çalışmalarını bu şekilde inceledikten sonra ikinci döneminde mantığa nasıl yaklaştığını ve bu yaklaşımının dönemin felsefesi üzerindeki etkilerini de dördüncü bölümde ele alınmıştır. Son olarak da Wittgenstein'ın bütün çalışmalarının günümüz felsefesi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu incelenerek bu çalışma tamamlanmıştır.
Wittgensteins studies have appeared in Turkey recently and the practices in Turkey mostly focus on his views about language. However this study examines his views about logic rather than his views on language. Of course, this examination is not separate from his views about language since there is a close relationship between his logic studies and his views about language. In this frame of work, this study basically aims to discuss the logic understanding in the Wittgenstein philosophy. By targeting this, in the first part of the study with the main titles, all studies in the logic are discussed covering the time between Aristoteles, accepted as the promoter of the logic, and the 20th. In the second part of the thesis, how the basis of Wittgenstein first logic studies were constituted by mentioning Russell and Frege who had great impacts on the first period of the Wittgenstein studies. In the third part, which is the main part of the study, firstly taking the Tractatus as basis and examining the how Wittgenstein treated logic in the first period of studies, how his thoughts affected the philosophers of Vienna Vicinity who were also known as logician positivist thinkers is discussed. After examining the first period studies of Wittgenstein in this manner, how he approached to logic in his second period and the effects of this approach on that times philosophy is discussed in the fourth part of the thesis. Lastly, by discussing the effects of Wittgensteins studies on the todays philosophy this study is completed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3729
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220951.pdf785.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons