Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3727
Title: Ebû İshak İbrahim Es-Saffâr: Hayatı, görüşleri ve "risâle fi'l-Kelâm" adlı eseri (inceleme - tahkik)
Other Titles: Ebû İshâk ibrâhîm As-Saffâr: His life, opinions and risâlah Fî'l-Kalâm (edition)
Authors: Kılavuz, A. Saim
Çelidze, Rasim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
Keywords: İbrahim es-Saffâr
Mâturîdî kelâmı
Risâle fi’l-Kelâm
Ibrahim as-Saffar
Maturidiyyah
Risalah fi’l-Kalam
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelidze, R. (2007). Ebû İshak İbrahim Es-Saffâr: Hayatı, görüşleri ve "risâle fi'l-Kelâm" adlı eseri (inceleme - tahkik). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “Ebu shak brahim es-Saffâr: Hayatı, Görüsleri ve “Risâle fi’l-Kelâm” Adlı Eseri ( nceleme, Tahkik)” isimli çalısma, XII. yüzyılın baslarına kadar Mâverâünnehir bölgesinde tartısılan kelâmî ve fıkhî meseleleri söz konusu müellif risalesi çerçevesinde ele almaktadır. Mâturîdî çizgisinde yürüyen Saffâr’ın telif ettigi eser, Mutezile ve Rafızîligin görüslerini tenkit eden bir çalısmadır. Çalısmada ilâhiyyât ve sem‘iyyât konuları basta olmak üzere hilâfet ve buna benzer mevzular dört ana baslık altında islenmektedir. Bu arada Saffâr’ın Mâturîdîyye kelâmı çerçevesinde iman, sıfat gibi itikâdî görüsleri incelenip ayrıntılı bir sekilde aktarılmaktadır. Çalısmanın son bölümünde “Risâle fi’l-Kelâm” adlı eserin müellife aidiyeti üzerinde durulmakta ve tahkik edilmis nesri yer almaktadır. brahim es-Saffâr ve “Risâle fi’l-Kelâm” adlı eser, slam düsünce tarihinde gelisen Hanefî-Mâturîdî kelâm ekolüne mensup âlimler ve onların kaleme aldıgı eserler arasında önemli bir yer tutmaktadır.
This study deals with theological and juridical issues which had been under discussion around Transoxiana up to the beginnings of XII AD. Century in terms of Ebu shak Ibrahim as-Saffar’s Risalah fi’l-Kalam. This work of Saffar who follows Maturidite school, criticizes Mutazilite and Rafidite opinions. At the beginning Saffar’s life and works are introduced, then his opinions about the several matter
URI: http://hdl.handle.net/11452/3727
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210160.pdf726.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons