Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3721
Title: Sentetik katı koloidal yüzeylerin farklı ortamlardaki adsorbsiyon parametrelerinin incelenmesi
Other Titles: The examinition of adsorbtion parameters of synthetic solid coloidal surfeces in different medium
Authors: Cebe, Mustafa
Güleç, Gülçin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Reaktif boyarmadde
Asit boyarmadde
Adsorbsiyon
Viskon iplik
Reactive dye
Acid dye
Adsorption
Celulose fibre
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güleç, G. (2007). Sentetik katı koloidal yüzeylerin farklı ortamlardaki adsorbsiyon parametrelerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızda adsorbsiyon yöntemi ile farklı fiber dokulu viskon iplikleri ve poli (EGDMA-N-VİM) mikrokürelerinin, reaktif ve asit boyarmaddelerle boyama koşulları araştırılmıştır. Summufıx T-BGF ve Everzol Y-3RF ticari adıyla bilinen reaktif boyarmaddelerinin ve Acid Blue 9 asit boyarmaddenin 20–60 0C sıcaklıkları arasında, farklı pH, farklı tuz, soda ve yüzey aktif madde konsantrasyonlarında viskon 28/1,viskon 16/1 ve viskon 8/1 üzerine adsorbsiyonu incelenmiştir. Ortam sıcaklığının yükselmesi boyarmadde moleküllerinin iplikler ve polimer mikroküreleri üzerinde tutunmasını arttırmaktadır. Bu da bize boyarmaddelerin yüksek sıcaklıklarda adsorban madde üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca çözelti pH’sı düştükçe yani H+ konsantrasyonu arttıkça çözeltideki boyarmadde miktarının azaldığı ve reaktif boyarmaddelerin asidik ortamda parçalandığı belirlenmiştir. Yüksek tuz ve soda konsantrasyonlarında, boyarmadde moleküllerinin yüzeye tutunmaları belli bir konsantrasyona kadar artmakta, bu konsantrasyondan sonra sabit kalmaktadır. Yüzey aktif madde konsantrasyonu artışı, yüzey gerilimini düşürmekte ve boyarmadde moleküllerinin adsorbsiyonlarını arttırmaktadır. Poli (EGDMA-N-VİM) mikroküreleri üzerinde yapılan boyarmadde çalışmalarımızda, 20–50 0C sıcaklıkları arasında farklı pH ve farklı iyonik şiddetlerde boyarmadde moleküllerinin mikroküreler üzerine kimyasal olarak tutunması incelenmiştir. Ayrıca çözgenin boyarmaddeler üzerindeki fizikokimyasal etkileri de araştırılmıştır. Yüksek sıcaklıklarda çözeltideki boyarmadde miktarının azaldığı gözlenmiştir ki bu da bize boyarmadde adsorbsiyonunun endotermik nitelikli olduğunu göstermiştir. Ortamın iyonik şiddeti arttıkça çözelti ortamındaki boyarmadde miktarı artmaktadır. Çözgen ortamı olarak su ve su + %10 etil alkol kullanılmıştır. Su ortamında boyarmaddelerin poli(EGDMA-N-VİM) mikrokürelerine daha çok adsorblandığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, boyarmadde moleküllerinin adsorban yüzeyine tutunmalarının, yüzey gerilimine, yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ve boyarmadde moleküllerinin difüzyonuna bağlı olduğunu tespit edilmiştir.
In our work, the conditions of dying different cellulose fiber and poli (EGDMA-NVİM) microspheres with reactive and acid dyes are investigated by adsorption method. The reactive dyes Summufıx T-BGF, Everzol Y-3RF and acid dye Acid Blue 9’s adsorption are examined between 20–60 0 C with different pH, different concentration of alcali, salt and surface actıve substance on fiber V 28/1, V 16/1, V 8/1. We found out that, The amount of dye in the solution decreases at high temperature and this shows us that the adsorption of dye is endotermic. Moreover, as the pH of solution – media decreases, i.e. as the H+ concentration of that increases, it has been determined that the adsorption of dye increases. The reactive dye is hydrolised in asidic media. When the concentration of alcali and salt increases, the adsorption of dye increases to a certain point and then it is setted. The increase of surface active substance concentration also increases the adsorption of dye. So, surface tension decrease. The dye’s adsorption is examined between 20–50 0C with different pH and different ionic strength on poli ( EGDMA-N-VİM) microspheres in our work. And the effect of solvent on dye adsorption is also investigated. The increase of temperature increases the adsorption of dye and this shows us that the adsorption is endotermic. When the ionic strength of media increases, the adsorption of dye decreaese. The water and water + % 10 ethyl alcohol are used as different solution media. The dye adsorbs on microspheres more in water media than in water + %10 ethyl alcohol media. As a result, The hold of dye molecules on adsorbent depends on the diffusion of dye molecules, the surface tension of adsorbent and the factors which effect surface tension.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3721
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202348.pdf18.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons