Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3714
Title: Para politikasında şeffaflık
Other Titles: Transparency in monetary policy
Authors: Akay, Hülya Kanalıcı
Korkmaz, Nazlı Zehra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı.
Keywords: Şeffaflık
Para politikası
Merkez Bankası bağımsızlığı
Merkez Bankası hesap verebilirliği
Güvenilirlik
Transparency
Monetary policy
Central Bank independence
Central Bank accountability
Credibility
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, N.Z. (2009). Para politikasında şeffaflık. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda çoğu merkez bankası para politikası uygulamalarında şeffaflığa, geçmiş dönemlere oranla daha fazla önem vermektedir. Merkez bankasının uygulamaları hakkında kamuoyuna bilgi açıklaması anlamına gelen şeffaflık, merkez bankası bağımsızlığı, hesap verebilirliği ve güvenilirliği kavramlarıyla yakın ilişki içersindedir. Merkez bankasının hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşacağı konusundaki şeffaflık ayrıca enflasyonist bekleyişlerin yönetilmesini sağlayarak, politika uygulamalarına ilişkin belirsizliği ortadan kaldırmakta ve ekonomik birimlerin uygulanan politikaları doğru algılamasını kolaylaştırmaktadır. Çalışmanın amacı, şeffaflık uygulamasının sistematik bir açıklamasını yapmak ve bu uygulamanın para politikasında etkinliği arttırdığını ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışma dört bölümden oluşmakta olup; birinci bölümde şeffaflık kavramının tanımı yapılmakta, şeffaflık kavramına ilişkin sınıflandırmalar ve ampirik çalışmalar incelenmekte ve bu kavramın bekleyişlerin yönetilmesi ve para politikasında etkinlik açısından bir değerlendirmesi yapılmaktadır. İkinci bölümde, Merkez Bankası'nın kurumsal çatısı açıklanmakta, bu doğrultuda şeffaflık kavramının bağımsızlık, hesap verebilirlik ve güvenilirlik kavramlarıyla ilişkisi incelenerek kısa ve uzun vadede bekleyişlerin yönetilmesi değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde, TCMB'nin şeffaflığını ölçen çalışmaların bir değerlendirmesi yapılmakta, TCMB'nin iletişim politikalarının önemi anlatılarak iletişim politikası araçlarından bahsedilmekte ve enflasyonist bekleyişlerin yönetilmesi konusu açıklanmaktadır. Son olarak ise, çalışmada ulaşılan genel bulgular değerlendirilmiştir.
In recent years most of the central banks comparing to the past give more importance to the transparency in monetary policy. Transparency which means disclosing information about the application of central bank is also inclose relation with central banks credibility, accountability and independence. Central Banks objects and the transparency which is related to fulfilled these objects also disapears the ambiguity in policy implementations provide the leading of inflationary expectations and makes it easier to apprehend the practised policies, economic units correctly. The aim of this work is to make an sistematic explanation of transparency implementation and to show that this implementation enhances the efficiency in monetary policy. In this consept this work consists of four parts. In the first part the definition of transparency is made, clasification and emprical studies which in related with transparency are examined and an assessement of this consept is made related with the efficiency in monetary policy and the leading of the expectations. In the second part central banks institutional framework is explaned and accordingly the relation between transparency, independence, accountability and credibility is examined and in both short and long run the leading of expectations is assesed. In the third part the assessement of the works which measures the Central Bank of the Republic of Turkeys transparency is carried out by explaining the importance of communication policies of Central Bank of the Republic of Turkey, communication policy tools are explained and leading of inflationary expectations issue is explained. Finally, general indications which are achieved at this work is assessed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3714
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240868.pdf953.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons