Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3713
Title: Kurumsal itibarın çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi ve bir uygulama
Other Titles: Corporate reputation influence on emplyees' organizational commitment: an empirical investigation
Authors: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Çiftçioğlu, Başak Aydem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Kurumsal itibar
Örgütsel bağlılık
Duygusal örgütsel bağlılık
Örgütsel özdeşleşme
Motivasyon
Sosyal kimlik kuramı
Sosyal mübadele
Corporate reputation
Organizational commitment
Affective organizational commitment
Organizational identification
Motivation
Social identification theory
Social exchange
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiftçioğlu, B. A. (2008). Kurumsal itibarın çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi ve bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, birey düzeyinde kurumsal itibar algılamasının, çalışanların örgütsel bağlılıklarını nasıl etkilediği incelenmiştir. Bu anlamda, “Çalışanların algıladıkları kurumsal itibarın, bireylerin örgütsel bağlılıklarını üzerinde olumlu etkiye sahiptir” önermesi yapılmıştır. Kavramlar arasında ön görülen ilişki ilgili yazında, bireysel ihtiyaçlar, motivasyon, sosyal kimlik kuramı ve sosyal mübadele yaklaşımı ile kavramların öncül ve ardılları bağlamında kurgulanmaktadır. Çalışmada yazında yer alan teorik ve görgül tespitlerden hareket ile Bursa’da otomotiv ana ve yan sanayinde faaliyet gösteren dört firmada görev yapan beyaz yakalı personel üzerinde yürütülen saha araştırmasında, çalışanların duygusal örgütsel bağlılıkları, örgütsel özdeşleşmeleri ve çalıştıkları kuruma ilişkin itibar (prestij) algılamaları diğer paydaş algılamaları sınırlı tutularak ölçekler vasıtasıyla sınanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde yürütülen analizlerde, çalışanların algıladıkları kurumsal itibarın (prestijin) duygusal örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu ve duygusal örgütsel bağlılığın algılanan kurumsal itibar (prestij) ile örgütsel özdeşleşme ilişkisinde aracı rol üstlendiği tespit edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bu nihai model yabancı yazında aynı kapsamda yürütülen çalışma bulgularından farklılaşmakla birlikte Türkçe yazında yürütülen çalışma bulguları ile örtüşmektedir.
The aim of this study to investigate individual perception of corporate reputation effects on emplyees organization commitment. In this framework main hypotesis of this study is to “Emplyees’ perception of corporate reputation has a positive effects on their organizational commitment”. The relationship between two concept has been examined in related literature.by, motivation theory as need and motivation tool, social identity theory, social exchange theory and context of variables antecedents and consequences. Based on theorical assumptions and empirical studies, author implemented a field research to investigate these variables relations with affective commitment, organizationa identification and perception of corporate reputation (prestige) questionnaire and collect a data from 206 white color employees who were work for automobile key and related industry firm in Bursa. The results showed that perception of corporate reputation has a statistically significant effect on employees’ affective commitment to working organization and latest model point out that employees’ affective commitment to their organization appeared to mediate the relationship between perceived corporate reputation and organizational identification. These findings differentiate from related foreign reserach results where overlap with Turkish studies findings.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3713
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220363.pdf3.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons