Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3708
Title: Farklı kaba yem kaynaklarının süt sığırlarında rumen parametreleri ile süt verimi ve bileşimi üzerine etkisi
Other Titles: The effects of different forage sources on rumen parameters, milk production and composition in dairy cows
Authors: Türkmen, İbrahim İsmet
Gençoğlu, Hıdır
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kaba yem kaynağı
Fiziksel etkin NDF
Çiğneme aktivitesi
Rumen parametreleri
Süt verimi ve bileşimi
Forage sources
Physically effective NDF
Chewing activities
Rumen parameters
Milk production and composition
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gençoğlu, H. (2006). Farklı kaba yem kaynaklarının süt sığırlarında rumen parametreleri ile süt verimi ve bileşimi üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, süt sığırları beslenmesinde farklı kaba yem kaynakları kullanılmasının çiğneme aktivitesi, rumen fermantasyonu, sindirilebilirlik, süt verimi ve bileşimi üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Denemede laktasyonun 210 ± 20 günlerinde ve 575 ± 50 kg canlı ağırlığındaki, dördü rumen kanüllü olmak üzere toplam 12 baş ilk doğumunu yapmış Holştayn süt sığırı kullanılmıştır. Sığırlar kaba yem kaynakları farklı olandört toplam karma rasyon ile beslenmişlerdir. Rasyonlar; 1) % 50 mısır silajı + % 50konsantre yem (MS), 2) % 35 mısır silajı + % 15 buğday samanı + % 50 konsantre yem(MSS), 3) % 35 mısır silajı + % 15 yonca kuru otu + % 50 konsantre yem (MSY), 4) % 25 mısır silajı + % 10 buğday samanı + % 15 yonca kuru otu + % 50 konsantre yem (MSSY) şeklinde düzenlenmiştir. MSS ile beslenen ineklerin geviş getirme zamanı ise, MS ile beslenenlerden daha yüksek olmuştur (P<0.05). MSS ve MSSY gruplarının toplam çiğneme zamanları (662 ve 633 dk/gün) MS grubuna göre (521 dk/gün) daha yüksek bulunmuştur(P<0.01). Denemedeki hayvanların ortalama rumen pH değerleri, NH3-N miktarı,asetat/propionat oranları, toplam uçucu yağ asitleri ve kuru madde tüketim miktarları rasyon uygulamalarından etkilenmemiştir. Ancak 5.8'in altında kalan rumen pH süresi, MS ile beslenen ineklerde daha fazla bulunmuştur (P<0.001). Bu çalışmadan, süt miktarı ve bileşimi üzerine olumsuz bir etki yaratmamasına rağmen, süt sığırı rasyonlarında kaba yem kaynağı olarak sadece mısır silajı kullanılmaması gerektiği sonucu çıkartılabilir.
The objective of this experiment was to evaluate the effects of different forage sources on chewing activity, rumen fermentation, digestibility, milk production and composition in late lactating dairy cows. Twelve late lactating Holstein primiparous cows including four cows equipped with a rumen cannula, averaging 210 ± 20 d in milk and weighing 575 ± 50 kg. Cows were fed four total mixed diets that were varied in the forage sources: 1) 50% corn silage + 50% concentrate mixture (CS), 2) 35% corn silage + 15% wheat straw + 50% concentrate mixture (CSW), 3) 35% corn silage + 15% alfalfa hay + 50% concentrate mixture (CSA), 4) 25% corn silage + 10% wheat straw + 15% alfalfa hay + 50% concentrate mixture (CSWA). Cows fed with CSW spent more time ruminating than cows fed CS (P<0.05). Total chewing time was higher (P<0.01) in CSW (662 min/d) and CSWA (633 min/d) groups than CS (521 min/d). Mean rumen pH values, NH3-N content, acetate/propionate ratio, total concentration of volatile fatty acids in rumen fluid and dry matter intake levels were not affected by the treatments. However, the time (h/d) where the pH was under 5.8 value, was increased when cows fed the CS diet (P<0.001). It is concluded that the corn silage should not use as sole forage source in dairy cow ratio, in spite of has no unfavorable effect on the milk production and composition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3708
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192791.pdf367.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons