Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3695
Title: İn vitro hipoksik ve hiperozmotik koşullarda matriks metalloproteinaz aktivitelerinin et ve yumurta tipi tavuklarda incelenmesi
Other Titles: Investigation of the activities of matrix metalloproteinases in hypoxic and hyperosmotic conditions in broiler and layer type chickens in vitro
Authors: Kahraman, M. Müfit
Akkoç, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Broyler
Asites
Metalloproteinaz
Hücre kültürü
İmmunositokimya
Hipoksi
Hiperozmosis.II
Broiler
Ascites
Matrix metalloproteinase
Cell culture
Immunocytohemistry
Hypoxia
Hyperosmosis.III
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkoç, A. (2006). İn vitro hipoksik ve hiperozmotik koşullarda matriks metalloproteinaz aktivitelerinin et ve yumurta tipi tavuklarda incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, asites sendromunun akut formunda şiddetli akciğer ödemine bağlı olarak şekillenen tavuk ölümlerinde, akciğer fibroblastları tarafından salgılanan matriks metalloproteinazların (MMP-2, -9) ve matriks metalloproteinazların doku inhibitörlerinin (TIMP-1, -2) akciğer ödemi oluşumuna katkılarının olup olmadığı in vitro olarak testedilmiştir. Bu amaçla broyler ve yumurtacı tavuklardan, primer olarak akciğer dokusundan izole edilen fibroblastlar hipoksik ve hiperozmotik strese maruz bırakılarak,hücrelerdeki MMP-2, -9 ve TIMP-1,-2 enzim aktiviteleri immunosito kimyasal olarak değerlendirilmiştir. Deneyler boyunca kullanılan akciğer bağ doku hücreleri, hiçbir aşı veilaç uygulanmamış, 1 günlük, erkek, Avian Ross ırkı broyler ve Lohman LSL ırkı yumurtacı civcivlerden primer olarak izole edilmiştir. Deneyler sırasında hipoksik ortam oluşturmak için özel kamaralar, hiperozmotik stres uygulamasında ise 160 mmol NaCliçeren M199 besleme medyumu kullanılmıştır. Deney gruplarına kontrol grupları olarak stres uygulamalarına maruz bırakılmadan karbondioksitli etüvde inkübe edilen hücrelerkullanılmıştır. Ticari olarak hazırlanmış monoklonal antikorlar ile Streptavidin Biyotin Peroksidaz yöntemiyle hücreler boyanmış, MMP-2, MMP-9, TIMP-1 ve TIMP-2 enzimlerinin aktiviteleri, hücrelerin sahip oldukları ortalama boyanma yoğunlukları hesaplanarak yarı kantitatif olarak değerlendirilmiştir.Deneylerde sonrasında hücrelerden elde edilen ortalama boyanma yoğunluklarının hem broyler hem de yumurtacı tavuklarda kendi kontrollerinin sahip olduğu ortalama boyanma yoğunluklarından düşük olduğu görüldü. Broyler grubuna ait hücrelerin,hipoksik, hiperozmotik ve hipoksik-hiperozmotik stres sonrası sahip oldukları ortalama boyanma yoğunluklarının yumurtacı gruba ait hücrelerin hipoksik, hiperozmotik vehipoksik-hiperozmotik stres sonrası sahip oldukları ortalama boyanma yoğunluklarından daha düşük olduğu tespit edildi. Sonuç olarak in vitro koşullarda stres sonrası hücrelerden salınan enzimlerin in vivo olarak da kan damarlarının bazal membranlarında hasara yol açarak ödem oluşumuna katkıda bulunabilecekleri düşünülmüştür.
In this study, we investigated whether matrix metalloproteinases (MMP-2, -9) secreted by lung fibroblasts (MMP-2, -9) and matrix metalloproteinases contributed to the formation of pulmonary edema in chicken deaths due to severe pulmonary edema in acute form of ascites syndrome. tested in vitro. For this purpose, fibroblasts isolated primarily from lung tissue from broiler and laying hens were exposed to hypoxic and hyperosmotic stress and MMP-2, -9 and TIMP-1, -2 enzyme activities in cells were evaluated immunocytochemically. The lung connective tissue cells used throughout the experiments were primary isolated from male, Avian Ross breed broilers and Lohman LSL breed laying hens without any vaccine and medication. During the experiments, special chambers were used to create a hypoxic environment and M199 feeding medium containing 160 mmol NaCl was used for hyperosmotic stress application. Experimental groups were used as control groups. The cells were incubated in the carbon dioxide oven without being subjected to stress applications. The cells were stained with Streptavidin Biotin Peroxidase method with commercially prepared monoclonal antibodies. Densities were lower than average staining densities of both controls and laying hens. It was determined that the average staining intensities of the cells of the broiler group after hypoxic, hyperosmotic and hypoxic-hyperosmotic stress were lower than the average staining intensities of the cells of the laying group after hypoxic, hyperosmotic and hypoxic-hyperosmotic stress. As a result, it is thought that enzymes released from the cells after stress in vitro conditions can cause edema formation by causing damage to the basement membranes of blood vessels in vivo.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3695
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192741.pdf17.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons