Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3678
Title: Sığırlarda embriyo kültür medyumuna ilave edilen protein kaynaklarının embriyonik gelişim üzerine etkileri
Other Titles: Effects of the protein sources added to the bovine embryo culture medium on embryonic development
Authors: Soylu, M. Kemal
Yağmur, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı​.
Keywords: Sığır
Embriyo kültürü
CR1aa
BSA
PVP
FCS
Cattle
Embryo culture
CR1aa
BSA
PVP
FCS
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yağmur, M. (2005). Sığırlarda embriyo kültür medyumuna ilave edilen protein kaynaklarının embriyonik gelişim üzerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, birçok araştırıcı tarafından kullanılmakta olan CR1aa kültür medyumunda protein kaynağı olarak kullanılan sığır serum albumininin (BSA) yerine sentetik bir madde olan polivinilpirolidon (PVP) maddesinin kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesi ve normal şartlarda 4. günde kültür ortamına katılan fötal buzağı serumunun (FCS) embriyonik gelişim üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla lokal bir mezbahadan elde edilen ovaryumlardan toplanan oositler in vitro şartlarda mature ve fertilize edildi. Fertilizasyondan 24 saat sonra, embriyolar rasgele iki gruba bölündükten sonra grubun birinde embriyolar içerisinde 3 mg/ml oranında BSA bulunan CR1aa medyumunda kültür edilirken, diğerinde embriyolar içerisinde 3 mg/ml oranında PVP bulunan CR1aa medyumunda kültür edildi. Kültürün 4. gününde (fertilizasyon 0. gün) de ayrıca her iki grupta yer alan embriyoların bir kısmına %10 oranında FCS ilave edilirken, geriye kalan embriyoların bulunduğu ortama FCS ilavesi yapılmadı. Embriyoların gelişimleri takip edildi ve özellikle embriyoların 2 hücre aşamasına ulaştıkları dönemde (kültürün 2. günü) ve blastosit aşamasına ulaştıkları 7. günde embriyolar sayılarak gelişim oranları belirlendi. İki hücreye bölünme ve morulaya gelişim oranları FCS ilavesi yapılan grup için sırasıyla BSA’lı grupta %61,60 ve %32,32 iken, PVP’li grupta %55,56 ve %25,40 bulundu; FCS ilavesi yapılmayan grup içinse BSA’lı grupta %60,95 ve %27,89 iken, PVP’li grupta %55,73 ve %21,34 bulundu. İkiye bölünme oranları bakımından gruplar arasında istatistiksel fark bulunmamış olsa da (P>0,05), BSA’lı grupların PVP’li gruplardan daha yüksek oranda bölünme gözlendiği tespit edildi. Morula gelişim oranları bakımından da gruplar içinde sadece FCS katılan BSA’lı ve FCS katılmayan PVP’li gruplar arasında istatistiksel fark bulundu (P<0,01). Sonuç olarak, CR1aa embriyo kültür ortamında BSA kullanılmasının gelişim oranlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna varıldı. Ayrıca, kültürün 4. gününde kültür ortamına FCS ilavesinin yapılmasının embriyonik gelişimi pozitif yönde etkilediği gözlendi.
The purpose of this study was to investigate the effect of fetal calf serum (FCS) added to the culture milieu under normal conditions and the possibility of using a synthetic chemical, polyvinylpyrrolidone (PVP), instead of bovine serum albumin used as protein source in CR1aa culture medium used by many researchers. For this purpose oocytes collected from ovaries obtained from a local slaughterhouse were matured and fertilized. Twenty-four hours after fertilization, fertilized oocytes were randomly divided into two groups. Embryos in one group were cultured in CR1aa medium containing 3 mg/ml BSA and embryos in the other group were cultured in CR1aa medium containing 3 mg/ml PVP. On fourth day of culture (fertilization day = 0) some embryos from both groups were supplemented with 10% FCS, and remaining embryos from both groups were not supplemented with FCS. Embryonic development was observed and their developmental ratios were determined on days which embryos reach two-cell stage (second day of culture) and blastocyst stage (seventh day of culture). Cleavage rates and development rates to morula stage for group supplemented with FCS were found 61.60% and 32.32% in BSA group and 55.56% and 25.40% in PVP group, respectively; for group not supplemented with FCS they were 60.95% and 27.89% in BSA group and 55,73% and 21.34% in PVP group. Even there was no statistical difference among groups in terms of cleavage rate (P>0.05), the cleavage rates of BSA groups were higher than the cleavage rates of PVP groups. In terms of development rates to morula there was a significant difference only between the BSA group supplemented with FCS and the PVP group not supplemented with FCS (P<0.01). As a result, it was concluded that using BSA in CR1aa embrio culture milieu affects the development rate in a positive way. Moreover, FCS supplementation to the culture medium also affects the development rate in a positive way.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3678
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
194093.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons