Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3675
Title: Remisyon dönemi bipolar affektif bozuklukta akıl teorisi işlev bozukluğu
Other Titles: Theory of mind deficit on remission period bipolar affective disorder
Authors: Eker, Salih Saygın
Kılınçel, Mehmet Oğuzhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Bipolar bozukluk
Remisyon
Akıl teorisi
Sosyal biliş
idari işlevler
Bipolar disorder
Remission
Theory of mind
Social cognition
Executive functions
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıçel, M. O. (2015). Remisyon dönemi bipolar affektif bozuklukta akıl teorisi işlev bozukluğu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, remisyon döneminde olan bipolar bozukluk hastalarında sağlıklı kontrollere göre akıl teorisi yetilerinde bozukluk olup olmadığı ve akıl teorisi defisitinin cinsiyet, eğitim düzeyi, hastalık süresi, atak sayısı, hastaneye yatış öyküsü, özkıyım girişimi öyküsü, anksiyete gibi klinik değişkenler ve sosyal uyum ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaya remisyon döneminde olan 50 bipolar bozukluk hastası ve 50 sağlıklı kontrol grubu dahil edilmiştir. Demografik bilgiler ve hastalık öyküsü alınmış, Beck Depresyon Envanteri (BDE) , Beck Anksiyete Envanteri (BAE) , İma Testi , Gözler Testi , Sosyal Uyum ve Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ) , Muhakeme Becerisi (WAIS-R) testleri uygulanmıştır. Bipolar bozukluğu remisyon döneminde akıl kuramı defisitinin cinsiyet, eğitim düzeyi, depresif atak sayısı, hastaneye yatış öyküsü, özkıyım girişimi, sosyal işlevsellik düzeyi ve anksiyeteden bağımsız biçimde var olduğu bulunmuştur. Akıl kuramı defisitinin, diğer özellikleri ne olursa olsun bipolar bozukluğu remisyon döneminde olan bireyi normallerden ayıran önemli bir etmen olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak akıl kuramı defisitinin bipolar bozukluğun temel patolojisinde yer aldığı ve patolojinin varlığını (belki de ortaya çıkışını) etkilediği düşünülmüştür.
This study aims to analyze if bipolar disorder patients on remission period has disability on their theory of mind skills in comparison to healty controls and to study the relationship of theory of mind deficiency with clinical variabilities such as sex, education level, disease duration, number of attacks, hospitalization history, history of suicide attempts, anxiety and social cohesion. This study includes 50 bipolar disorder patients and 50 healty controls. Demographics and disease history were considered and Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), The Hinting Test, Reading the Mind in the Eyes Test, Social Adaptaion and Self-evulation Scale (SASS), Wechsler Adult İntelligence Scale-Revised (WAIS-R) tests were applied. It has been found that bipolar disorder on remission period is indepent on sex, education level, number of depressive episodes, hospitalization history, suicide attempts, level of social functioning and anxiety. It has been observed that theory of mind deficiency is an important factor that separates bipolar disorder patients on remission period from healty individuals in spite of other characteristics. As a result, it has been concluded that theory of mind deficieny takes place on the fundamental pathology of bipolar disorder and theory of mind deficieny effects the presence of pathology (maybe its emergence).
URI: http://hdl.handle.net/11452/3675
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406692.pdf4.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons