Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3669
Başlık: Meme apselerinin US eşliğinde perkütan drenajı ve takibi: Sonuçların cerrahi ile karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Percutaneous drainage of breast abscess under US guidance and follow up: Comparison of the results with the surgery
Yazarlar: Topal, Uğur
Karaca, Rukan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Meme apsesi
Perkütan drenaj
US eşliğinde drenaj
Breast abscess
Percutaneous drainage
US-guided drainage
Yayın Tarihi: 2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karaca, R. (2015). Meme apselerinin US eşliğinde perkütan drenajı ve takibi: Sonuçların cerrahi ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Meme apseleri genellikle genç kadınlarda enfeksiyöz mastit komplikasyonu olarak, nadiren akut mastit öyküsü olmadan gelişir. Meme apselerinde klasik tedavi, cerrahi yaklaşımla drenaj ve sistemik antibiyotik uygulamasıdır. Cerrahi yaklaşım genellikle genel anestezi gerektirir; ameliyat sonrası skar dokusu oluşabilir. Cerrahi yaklaşım aspirasyona göre daha pahalıdır ve emzirmeyi kesmek gerekir. Günümüzde, apselerin radyolojik yöntemler eşliğinde perkütan drene edilebilmesi meme apselerinde de benzer uygulamaları gündeme getirmiş; radyoloğun rolünü yalnızca hastalığın tanımlanması ve enfeksiyöz kolleksiyonun gösterilmesi yanında tedavide ve takipte de önemli kılmıştır. Çalışmamızda, meme apselerinin ultrasonografi (US) eşliğinde drenajının, cerrahi insizyon ve drenaja alternatif olabileceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Retrospektif olarak yapılan çalışmaya, meme apsesi tanısı alan ve cerrahi uygulanan 11 olgu ile US eşliğinde drenaj yapılan 9 olgu alınmıştır. Olgular, cerrahi insizyon ile drenaj uygulanan ve US eşliğinde drenaj uygulanan olmak üzere iki ayrı grupta incelenmiştir. US eşliğinde drenaj, iğne aspirasyonu veya apse içine yerleştirilen kateter ile yapılmıştır. Bu grupların US bulguları, tedavi sonuçları ve takipleri değerlendirilmiştir. US eşliğinde drenaj yapılan 9 apseden 5'ine iğne aspirasyonu (%55,5), 4'üne kateter drenajı (%44,5) uygulanmıştır. Perkütan drenaj, 8 olguda (%88.8) başarılı olmuş, 1 olgu 3 aspirasyon tekrarından sonra cerrahiye gönderilmiştir. US eşliğinde drenaj yapılan grupta takip süresi ortalama 32,2±27,3 (7-80) gün, cerrahi drenaj yapılan grupta ise 43,8±15,4 (18-65) gündür. İyileşme oranı ve takip süresi açısından karşılaştırıldığında cerrahi drenaj yapılan grupla US eşliğinde drenaj uygulanan grup arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmamıştır (iyileşme oranı p=0,450, takip süresi p=0,112). Sonuç olarak, US eşliğinde perkütan drenaj meme apselerinin tedavisinde ilk yöntem olarak tercih edilmeli; cerrahi yaklaşım, nüks olan olgularda uygulanmalıdır. Radyolog tedavi sürecinde de cerrah ile birlikte yer almalı ve süreç multidisipliner yönetilmelidir.
Breast abscesses frequently seen as a complication of infectious mastitis in young women although rarely occurs without a history of acute mastitis. Traditional treatment of breast abscesses is drainage by surgical incision and administration of systemic antibiotics. Surgical treatment often requires general anesthesia and may leave unpleasant scars. It is also more expensive than aspiration and breast feeding should be stopped during procedure. Today, percutaneous drainage of breast abscess under the guidance radiological methods is applicable like many other percutaneous drainage of abscess in the other parts of the body. Meanwhile, role of the radiologist has changed significantly not only to identify and characterize these infectious collections but also perform the treatment and follow-up. The aim of this study was to assess ultrasonography (US) guided percutaneous drainage of breast abscesses as an alternative to surgical incision and drainage. In this retrospective study, 11 patients diagnosed as breast abscess who were undergone surgical incision and drainage, 9 patients who were treated under US guidance was included. Patients were grouped into two groups, surgical drainage and US guidance drainage groups. US guided drainage was carried out by needle aspiration or catheter insertion. Ultrasonographic findings, results of treatment and follow up were evaluated comperatively between groups. In the US-guided drainage group, five of nine treated by needle aspiration (55.5%), four by catheter drainage (44.5%). Percutaneous drainage in 8 cases (88.8%) were successful, 1 patient was sent to surgery after repeating 3 aspirations. US guided drainage group had an median number of follow up period 32,2±27,3 (7-80) days, and 43,8±15,4 days in patients who had surgical drainage. There is not statistical difference in terms of recovery and follow up between surgical drainage and US guidance drainage groups (recovery p=0,450, follow up p=0,112). US-guided percutaneous drainage should be preferred as the first method in the treatment of breast abscess and surgical approach should be preferred in cases of recurrence. The radiologists should take place with the surgeon in the treatment process and process should be managed multidisciplinary.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3669
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
406691.pdf4.39 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons