Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3668
Title: Türkiye ve Bursa'da tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonları ekonomisi ve politika önerileri
Other Titles: Economic policy recommendations stemming from agricultural greenhouse gas emissions in Bursa and Turkey
Authors: Gürlük, Serkan
Uzel, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Küresel ısınma
Sera gazı emisyonları
Tarım
Türkiye
Bursa
Global warming
Greenhouse gas emissions
Agriculture
Turkey
Issue Date: 14-Jan-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzel, G. (2015). Türkiye ve Bursa'da tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonları ekonomisi ve politika önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Küresel ısınma ve iklim değişikliği son yıllarda tüm dünya gündemini ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Ekonomik etkinliklerini gelecek kuşakları düşünmeden aşırı bir şekilde gerçekleştiren dünya ülkeleri, önce bölgesel ve daha sonra da küresel çevre sorunları yaşamaya başladıkça, ilgi odaklarını "sürdürülebilirlik" konularına da çevirmek zorunda kalmıştır. Bu kapsamda küresel ısınma sorunları dünya gündemini meşgul eden, yoğun bilimsel ve politik tartışmalara neden olan önemli çevre sorunlarından biri haline gelmiştir. Küresel ısınmanın nedenlerinden biri CO2, N2O, CFC gibi sera gazlarının atmosferdeki artan oranlarıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, artan populasyon, gelişmekte olan endüstriler ve artmakta olan enerji talebi sera gazı emisyonlarını tetiklemektedir. Tüm bunlara ilaveten gelişmiş ülkelerin de sera gazı emisyonlarına olan katkılarını göz ardı edemeyiz. Günümüze gelene kadar yaratılan sera gazı emisyonlarının maliyeti kimlere yüklenecektir? Gelişmekte olan ülkeler ya da az gelişmiş ülkeler yaratılan iklim değişikliği sorununun ne kadarının sorumlusudur? Hangi sektörler daha fazla kirletici konumdadır? Bu gibi soruların yanıtları halen bulunamamıştır. Bu noktada tarım sektörü de küresel sera gazlarına katkı yapan sektörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, Türkiye'nin bu alanda Dünya'daki konumunu ortaya koymaktır. Bu veriler tarımsal sera gazı emisyonlarına yönelik olan bilgilere katkı sağlayacak, politika yapıcılar ve kamuoyu için aydınlatıcı bir rol oynayacaktır.
Global warming and climate change have become issues that are causing much concern in the world in recent years. The countries that perform their economic activities without thinking about the future generations have had to focus on "sustainability" issues since local and global environmental issues have been experienced. In this context, global warming problems have become one of the most important environmental topics occupying the world agenda. One of the causes of global warming is the increases on greenhouse gases such as CO2, CH4, N2O, CFC, etc. in the atmosphere. Especially in the developing countries, a growing population, industry development and the increasing demand for energy have triggered greenhouse gases emissions. In addition to, we cannot ignore the contributions of developed countries to greenhouse gas emissions. Until today, whic countries have got the global greenhouse gas emissions costs? In developing or developed countries which one are responsible at the climate change issue? Which sectors are the more polluter position? Like this questions haven't answered yet. At this point, we also confront agricultural sector that contributor of greenhouse gas emissions. Concordantly the purpose of this study is determine the position of Turkey in the World. These informations will contribute to knowledge of agricultural greenhouse gas emissions, shed light decision makers and public.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3668
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406458.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons