Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3662
Title: 4857 sayılı İş Kanunu'nun insan kaynakları yönetimine etkisi
Other Titles: The effect of 4857 Labor Law on human resources management
Authors: Kılkış, İlknur
Arı, Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı.
Keywords: İnsan
Kanun
İnsan kaynakları yönetimi
Esneklik
Human
Labor law
Human resources management
Flexibility
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arı, E. (2007). 4857 sayılı İş Kanunu'nun insan kaynakları yönetimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1971 yılında kabul edilen 1475 sayılı İş Kanunu 30 yılı aşkın süredir yürürlükte kalmış ve çalışma hayatında işlevini sürdürmüştür. Ancak küreselleşme, artan rekabet gücü, değişen koşullar ve piyasa şartları nedeniyle beklentileri karşılamakta yetersiz kalınca Haziran 2003 yılında yürürlükten kaldırılarak yerine 4857 Sayılı İş Kanunu kabul edilmiştir. Yeni kanun yürürlüğe girmesiyle, beraberinde pek çok değişikliği ve tartışmayı da getirmiştir. Çalışanlara yeni haklar getiren, yeni çalışma türlerine yer veren, Türkiye Cumhuriyeti’nin onayladığı uluslararası sözleşmelere uyumlu düzenlemeler yapan ve Avrupa Birliği normlarından etkilenerek yeni bazı kurumları ilk kez yasal bir zemine kavuşturan 4857 Sayılı İş Kanunu’nun getirmiş olduğu başlıca değişiklikler İnsan Kaynakları Yönetimi açısından önemli etkiler yaratmıştır. Bu çalışmanın amacı; 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen değişiklikleri ve bu değişikliklerin İnsan Kaynakları Yönetimi üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmanın uygulama bölümünde metal sanayinde faaliyet gösteren orta ölçekli 52 firmanın İnsan Kaynakları Yöneticileri ile anket çalışması gerçekleştirilmiş ve yöneticilerin 4857 Sayılı Kanun’a bakış açıları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu konu üzerinde daha önce herhangi bir çalışma bulunmadığı için ölçek kısıtlı bir ölçektir. Araştırmanın sonucunda İnsan Kaynakları Yöneticilerinin getirilen değişiklikleri büyük ölçüde olumlu değerlendirdikleri saptanmıştır.
1475 labor law which is accepted in 1971 remained in effect more than 30 years and continued its effect on working environment. However in consequence of its insufficiency on covering the expectations because of the globalization, increased competitive power, and varying market conditions, 1475 labor law was abolished in July 2003 and instead 4857 labor law has been accepted. The new law Caused new revisions and arguments. It gives new rights to the workers, includes new working types, it is consistent to the international agreements which are accepted by the Turkish Republic and it legalized some new associations with the effect of European Union. Leading revision of the 4857 Labor Law is the creating important effects on the Human Resources Management. The Purpose of this Thesis is the analyzing revisions which emerged with the acceptation of the 4857 Labor Law and the effects of these revisions on the human resources management. The implementing of this thesis was applied to human resources managers, who work in middle sized companies in metal industry, by polling the managers' perspectives on the 4857 Labor Law. Scale of this thesis is limited because of the shortage of any other researches which are similar to my topic. As a result of this research it is established that the human resources managers are so affirmative on the 4857 labor law's revisions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3662
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210157.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons