Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3655
Title: Mesane tümörü nedeni ile sistektomi uygulanan ve sonuç patolojik evresi PT3- PT4 olan hastalarda, laparoskopik radikal sistektomi ile açık radikal sistektominin sonuçlarının karşılaştırılması
Other Titles: Laparoscopic versus open radical cystectomy in PT3 and PT4 bladder cancer: Perioperative and mid-term oncological outcomes
Authors: Yavaşcaoğlu, İsmet
Çelen, Sinan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Mesane tümörü
Radikal sistektomi
Laparoskopik
Bladder cancer
Radical cystectomy
Laparoscopic
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelen, S. (2015). Mesane tümörü nedeni ile sistektomi uygulanan ve sonuç patolojik evresi PT3- PT4 olan hastalarda, laparoskopik radikal sistektomi ile açık radikal sistektominin sonuçlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Mesane tümörü nedeni ile radikal sistektomi uygulanan hastalarda laparoskopik ve açık radikal sistektomi tekniğinin karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi planlandı. Çalışmamızda laparoskopik ve açık radikal sistektomi uygulanan hastaları iki gruba ayırarak retrospektif olarak incelemeye aldık. Patolojik sonucu pT3 ve pT4 gelen hastaları çalışmaya dâhil ettik. Klinik evrelemede lenf nodu metastazı dışında gösterilebilir metastazı olan, abdominal geniş cerrahi uygulanan, abdominal radyoterapi öyküsü olan, trandelenburg için kontrendike olan, üç aylık takip süresinden az takibi olan, ortotopik diversiyon uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Açık radikal sistektomi uygulanan 39 hasta, laparoskopik radikal sistektomi uygulanan 35 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların preoperatif, özelliklerinden yaş, cinsiyet, ASA(American Society of Anesthesiologists) skoru, neoadjuvan tedavi alıp almadığı, BCG(Bacille Calmette-Guérin) tedavisi alıp almadığı, preoperatif klinik evresi, peroperatif özellikler; ortalama kan kaybı, eritrosit transfüzyonu, ortalama ameliyat süresi, ek cerrahi uygulanıp uygulanmadığı, hg(hemogram) kaybı, kreatinin değişikliği, patolojik özellikler, postoperatif hastanede yatış süresi, nazogastrik çekilmesi ve oral alım süresi, adjuvan KT(Kemoterapi), ortalama yaşam süresi, hastalıksız sağkalım süresi, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar değerlendirildi. İstatistiksel analiz için Microsoft Excel 2007 ve SPSS for Windows 22.0 programı kullanıldı. İstatiksel anlamlılık için <0, 05 değeri kullanıldı. SPSS analizi sonrası preoperatif parametlerden hasta yaşının ARS grubunda yüksek olması, peroperatif özelliklerden kan kaybının laparoskopi grubunda düşük olması istatiksel olarak anlamlı çıktı. Diğer parametlerde anlamlı farklılık izlenmedi. Hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım açısından orta dönem sonuçlarda istatiksel farklılık izlenmedi. LRS ileri evre mesane tümörlerinde altın standart olarak uygulanan ARS'ye azalmış kan kaybı, kısa hastanede kalış süresi, kozmetik sonuçların daha iyi olması üstünlüğü ile onkolojik prensiplerden ödün vermeden güvenle alternatif olarak değerlendirilebilir.
Comparing two techniques for patients with bladder cancer whom undergone open versus laparoscopik radical Cystectomy. We studied retrospectively two groups of patients whom underwent open versus laparoscopik radical Cystectomy. Patients with pathological stage pT3 and pT4 were included in the study. Patient with visible distant lymph node metastases, patients whom underwent extenabdominal surgery , abdominal radiotherapy, patient with contraindication to be in trendelenburg position, patient who didnt follow for 3 months were excluded from the study. 39 and 35 patients underwent open and laparoscopik radical cystectomy respectively. Preoperative age, sex, ASA score, patient who recieved neoadjuvant therapy, BCG installation, preoperative clinical stage, peroperative blood loss, blood transfusion, mean operative time, wether any additional surgery was performed, post operative drop in hg, creatinine level change, (pathologic features ), mean post operative hospital stay, NG tube removal and oral intake time, adjuvant chemotherapy, median survival and disease free survival, per and post operative complications were evaluated. For statistical analysis Microsoft EXCEL 2007 and SPSS for Windows 22.0 program was used, statistical significance < 0.05 was used. Peroperative blood loss was significantly less in laparoscopic radical cystectomy, regarding survival and disease free survival no statistical difference was seen between the two groups, also other parameters. Laparoscopic radical Cystectomy in advanced bladder tumor stage is considered the gold standard in decreasing peroperative blood loss and hospital stay, so it can be considered as a safe alternative without compromising the oncological principles for better cosmetic results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3655
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406688.pdf940.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons