Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3652
Title: Primer akciğer adenokarsinomları ile plevra yerleşimli epiteloid tip malign mezotelyomaların ayırıcı tanısında napsin A, caveolin-1, tip III kollajen ve tenascin-x immünohistokimyasal antikorların rolü
Other Titles: The role of immunohistochemical antibodies, namely, napsi̇n A, caveolin-1, TYPE III collagen and tenascin-x, in the differential diagnosis of primary lung adenocarcinoma and pleural epithelioid malignant mesothelioma
Authors: Akyıldız, Elif Ülker
Kabul, Selva
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Adenokarsinom
Malign mezotelyoma
İmmünohistokimya
Adenocarcinoma
Malignant mesothelioma
Immunohistochemistry
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kabul, S. (2015). Primer akciğer adenokarsinomları ile plevra yerleşimli epiteloid tip malign mezotelyomaların ayırıcı tanısında napsin A, caveolin-1, tip III kollajen ve tenascin-x immünohistokimyasal antikorların rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Malign mezotelyoma, başta plevrayı ve diğer serozal yüzeyleri döşeyen mezotel hücrelerinden gelişen, kötü seyirli, nadir görülen malign bir tümördür. Malign mezotelyomanın çeşitli histolojik paternler göstermesi nedeniyle, özellikle epiteloid tip plevral malign mezotelyomanın, periferik yerleşimli ve plevra invazyonu oluşturan primer akciğer adenokarsinomuyla ayırıcı tanısı patologlar açısından zordur. Bu durumda immünohistokimyasal antikorlar ayırıcı tanıya yardımcı olabilir. Çalışmamızda, akciğer adenokarsinomuyla epiteloid tip malign mezotelyomaların ayırıcı tanısında, napsin A, caveolin-1, tip III kollajen ve tenascin-X immünohistokimyasal antikorlarının değerini belirlemeyi amaçladık. Çalışmamız için 2005-2014 yılları arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji bölümünde tanı almış 35 akciğer adenokarsinomu ile 35 epiteloid tip malign mezotelyoma olgusunun tümör içeren parafin bloklarına, napsin A, caveolin-1, tip III kollajen ve tenascin-X antikorları uygulandı, her iki tümördeki boyanma oranları incelendi. Adenokarsinom olgularının 25'i erkek, 10'u kadın (erkek/ kadın 2.5), malign mezotelyoma olgularının 19'u erkek, 16'sı kadın (erkek/ kadın oranı 1.1) olarak belirlendi. Olguların yaş ortalaması adenokarsinomda 62, malign mezotelyomada 62 olarak saptandı. Adenokarsinom olgularında; napsin A ile %94.3 oranında, caveolin-1 ile %40 oranında, tenascin-X ile %37.2 oranında pozitivite görülürken, tip III kollajen ile pozitiflik saptanmadı. Malign mezotelyoma olgularında; napsin A ile %2.9 oranında, caveolin-1 ile %97.2 oranında, tip III kollajen ile %17.1 oranında, tenascin-X ile %88.6 oranında pozitiflik belirlendi. Her 4 antikorun immünohistokimyasal boyanmasında, adenokarsinom ve malign mezotelyoma olguları arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi. Sonuç olarak; napsin A, caveolin-1, tip III kollajen ve tenascin-X antikorlarının, akciğer adenokarsinomu ve plevral epiteloid tip malign mezotelyomaların ayırıcı tanısında yarar sağlayabileceği kanısına varıldı.
Malignant mesothelioma is a rare malignant tumour, with a poor outcome, which develops in the mesothelial cells lining serosal surfaces, primarily the pleura. Since malignant mesothelioma may display a variety of histological patterns, there may be problems, for the pathologists, in the differential diagnosis of pleural epithelioid malignant mesothelioma from lung adenocarcinoma which is localized in the periphery of lung and invades pleura. In such cases, immunohistochemical antibodies might be useful for the differential diagnosis. In our present study, we aimed to determine the value of napsin A, caveolin-1, type III collagen and tenascin-X markers in the differential diagnosis of lung adenocarcinoma and epithelioid malignant mesothelioma. The study included 35 cases of lung adenocarcinoma and 35 cases of epithelioid malignant mesothelioma which were diagnosed in the Uludag University Medical Faculty, Department of Pathology, between the years of 2005-2014. years. Tumour-containing paraffin-embedded tissue sections of these cases were applied napsin A, caveolin-1, type III collagen and tenascin-X antibodies by use of immunohistochemistry and immunohistochemical expression characteristics of these markers in both tumours were evaluated. Among the 35 adenocarcinoma cases, 25 cases were male and 10 were female (gender ratio of 2.5:1) and the median age was 62 years. 19 cases of the malignant mesothelioma patients were male and 16 cases of them were female (gender ratio of 1.1:1) and the median age was also 62 years. Adenocarcinoma cases were napsin A positive in 94.3%, caveolin-1 positive in 40% and tenascin-X positive in 37.2%. All of the cases were negative for type III collagen. Malignant mesothelioma cases were napsin A positive in 2.9%, caveolin-1 positive in 97.2%, type III collagen positive in 17.1% and tenascin-X positive in 88.6%. A statistically significant difference was found between the cases of adenocarcinoma and malignant mesothelioma in immunohistochemical staining of all these markers. In conclusion, napsin A, caveolin-1, type III collagen and tenascin-X markers were evaluated to be useful in the immunohistochemical differential diagnosis of pulmonary adenocarcinoma and pleural epithelioid malignant mesothelioma.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3652
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406687.pdf7.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons