Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3644
Title: Hıristiyan Kutsal Kitab'ında din terimi
Other Titles: The term religio in the bible
Authors: Güç, Ahmet
Öztel, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Din bilimleri
Dinler tarihi
Hıristiyanlık
Kutsal Kitap
Din
Religionswissenschaft
Religionsgeschichte
Christianity
Bible
Religio
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztel, Y. (2009). Hıristiyan Kutsal Kitab'ında din terimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma giriş, iki bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Giriş bölümünde ‘Hıristiyanlık’, ‘Kutsal Kitap’ ve ‘Din’ terimleri genel olarak ele alınmıştır. Birinci bölümde Klasik ve Modern kaynaklara göre din teriminin etimolojisi araştırılmıştır. İkinci bölümde Kitab-ı Mukaddes’te din terimi incelenmiştir. Ayrıca diğer Hıristiyan dinsel kaynaklara da kısmen değinilmiştir. Sonuç kısmında Antik dönemden Modern döneme kadar uzanan din teriminin değişen anlamları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Birçok batı dilinde din terimi, Hıristiyanlığa Latince ile birlikte geçen ‘Religio’ teriminden türetilmiştir. Batı’da modern anlamda muhtelif inanç sistemlerine atıfta bulunmak için kullanılmadan önce Latince kökenli bu terim Eskiçağ’da ‘bağlılık’ ya da ‘tapınmak’, Hıristiyanlık tarafından belirlenmiş olan Ortaçağ’da Manastır kurumu, Yeniçağ’da ise aşkın ya da içkin bir sezgi gibi anlamlarla ilişkilendirilmiştir. Latince ‘Religio’ teriminin kökenini ve tarihini araştırmak, bu terim ile ilişkilendirilen muhtelif anlamların geçmişten günümüze doğru nasıl değiştiğini daha belirgin kılacaktır.
This study consists of an introduction, two sections and a conclusion. The introduction is dealing with the terms ‘Christianity’, ‘Bible’ and ‘Religion’ in general terms. The first chapter is about the etymology of the term ‘religion’ according to Classical and Modern views. The second chapter is about the term ‘religio’ in the Bible and in part of other Latin Christian sources. The conclusion section summarizes the change of meaning of the term from its Ancient origins down to Modern times. The term ‘religion’ used in many Western languages derives from the Latin term ‘religio’, which was adopted with the Latin language by Christianity. This term is used in the West in a modern sense as a system of believe. In Antiquity the meaning of it was related to the notion of a ‘bund’ or ‘cult’. In the Middle Ages, effected by Christianity, the meaning of the term was related to monastic institution and in the New Age to sentimental intuition. The study of the etymology and history of the Latin term ‘religio’ will reflect how the meaning of this term had changed dramatically in the course of western history.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3644
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240866.pdf427.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons