Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3643
Title: Bazı silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of silage quality characters of some silage maize
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
0000-0002-0483-9837
0000-0002-2205-2501
Öztürk, Yasin
Çarpıcı, Emine Budaklı
Keywords: Kalite
Kuru madde
Laktik asit
Mısır
pH
Silaj
Dry matter
Lactic acid
Maize
Quality
Silage
Issue Date: 4-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, Y. ve Çarpıcı, E. B. (2019). "Bazı silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 227-233.
Abstract: Bu araştırma, 2017 yılında Bursa ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen bazı silajlık mısır çeşitlerinin (AS 160 Silaz, Colonia, P 3394, Hacıbey, 94MAY66, Macha, Sy Jullen, Sy Atomic ve Temuco) silaj kalitelerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Mısır çeşitleri, hamur olum döneminde hasat edilmiş ve silajlar 60 günlük fermantasyon dönemi sonunda açılmıştır. Mısır çeşitlerine ait silajlarda; kuru madde oranı, pH, silaj kaybı, ham protein, ADF, NDF, suda çözünebilir karbonhidrat, laktik asit ve asetik asit içerikleri gibi özellikler incelenmiştir. Araştırmada, silaj kuru madde oranı, silaj kaybı, ADF, NDF ve suda çözünebilir karbonhidrat içeriklerinin çeşit farklılıklarından önemli derecede etkilendikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Bursa ve benzer ekolojilerde yapılacak silajlarda öncelikle Temuca çeşidi başta olmak üzere Macha ve 94MAY66 çeşitleri tercih edilebilir.
This study was carried out to determination of silage quality characters of some silage maize varieties (AS 160 Silaz, Colonia, P 3394, Hacıbey, 94MAY66, Macha, Sy Jullen, Sy Atomic and Temuco) sown as second crops in Bursa ecological conditions. Maize varieties were harvested at the hard dough stage and silages were opened after a 60-day ensiling period. Several parameters such as dry matter rate, pH, silage loss, crude protein, ADF, NDF, water soluble carbohydrate, lactic and asetic acid contents have been examined in the experiment. In this research was conducted that the silage dry matter rate, silage loss, ADF, NDF and water soluble carbohyrate contents were affected by variety. In conclusion Temuca, Macha and 94MAY66 varieties were recommended for silage in Bursa and similar ecological conditions.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Emine Budaklı Çarpıcı'nın danışmanlığında Yasin Öztürk tarafından hazırlanan " Bursa ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi ile silaj özelliklerinin belirlenmesi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/866431
http://hdl.handle.net/11452/3643
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_3.pdf327.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons