Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3641
Başlık: Bîçâre dîvânı inceleme-metin
Diğer Başlıklar: Bîçâre's dîvân research and text
Yazarlar: Kemikli, Bilal
Aydın, Mehtap
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bîçâre Derviş
Dîvân
Biyografi
Metin inceleme
Bîçâre Derwish
Biography
Research of text
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, M. (2007). Bîçâre dîvânı inceleme-metin. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Çalışmada, Onyedinci yüzyıl sûfî şâirlerinden Abdullâh Bîçâre’nin Dîvân’ı günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Dîvân üzerinde tetkikler yapılabilmesi için müellifin edebî kişiliğini oluşturan faktörlerin incelenmesi gerekmiştir. Bu gereklilik sebebiyle Bîçâre’nin yaşadığı yıllardaki ictimâî, siyâsî ve kültürel ortam ortaya konulmuştur. Kaynaklarda hakkında çelişkili ve yüzeysel bilgiler bulunan Bîçâre’nin hayatı uzun araştırmalar sonucunda bir intizam içinde sunulmuştur. Sûfî kimliği ön planda olan Bîçâre’nin hayatı, bu yönüne ağırlık verilerek aktarılmıştır. Metin, şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. Bîçâre’nin edebî yönüyle ilgili hiçbir kaynakta hiçbir bir bilgiye tesadüf edilmediğinden Sûfî’nin şiiri üzerinde derinlemesine tetkiklerde bulunulmuştur. Çalışmanın sonucunda Bîçâre’nin fikrî ve edebî yönüyle Türk Tasavvuf Kültüründeki yeri ortaya konulmuştur.
Abdulâh Bîçâre’s who is the one of the sûfîes of seventeenth century Dîvân (poems) has translated from the Turkish with Ottoman Alphabet to the Turkish with Latin Alphabet and the text has analisied. Before analysing the text , efffects of social, political, cultural background on Biçâre’s poem has exposed. There are contratictions in sources about Bîçâre’s biography and there are superficial knowledges about him. Because of this exposing his biography has needed hard work. His mystical side has insisted when His biography has exposed . The text (Dîvân)’s contents and structure have researched. There are no knowledge about Bîçâre’s poetical side, so his this side has examined in detail along the research. In consequence Bîçâre’s pozition in Culture of Türkish Sufism has presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3641
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
210155.pdf1.3 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons