Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3617
Title: İlköğretim Fen Bilgisi dersindeki maddedeki değişim ve enerji konusunun düzenlenmesi ve öğretimine yönelik program geliştirme üzerine bir çalışma
Other Titles: A study on the curriculum design for the organization and the teaching of the subject changes in matter and energy at science course in primary education
Authors: Özkan, Muhlis
Çınar, Gamze Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Program geliştirme
Öğretim programı
Fen bilgisi
Kimya
Maddedeki değişim ve enerji
Curriculum development
Instructional program
Science course
Chemistry
Changes in matter and energy
Issue Date: 28-Sep-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çınar, G. E. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi dersindeki maddedeki değişim ve enerji konusunun düzenlenmesi ve öğretimine yönelik program geliştirme üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, İlköğretim sekizinci sınıf Maddedeki Değişim ve Enerji ünitesi ile ilgili araştırmacı tarafından geliştirilen öğretim programı ile 2000 yılı Fen Bilgisi programında yer alan aynı ünitenin Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği ünite hedef davranışlarına ulaşılabilirliği kapsamında bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu çalışmada tarama ve deneme modeli (ön test ve son test) birlikte kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak, Bursa’da görev yapan 100 öğretmene Maddedeki Değişim ve Enerji ünitesi ile ilgili Öğretmen Görüş Anketi uygulanmıştır. İkinci olarak, öğrencilere Seviye Belirleme Anketi, Fen Bilgisi Tutum Ölçeği ve Çoklu Zeka Alanlarını Belirleme Anketi uygulanmıştır. Seviyeleri aynı olan sınıfların kendi aralarında deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Araştırmacı tarafından hazırlanan el kitabı, öğrenci rehberi ve öğretmen rehberinden oluşan öğretim programı 44 öğrencinin oluşturduğu 2 ayrı sınıftaki deney gruplarına, mevcut program ise kontrol gruplarına uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarından birine öğretim programını okulun Fen Bilgisi öğretmeni diğerine ise araştırmacı sunmuştur. Çalışmanın sonunda ise her iki gruba Kazanımları Belirleme Anketi Soruları uygulanmıştır. Veri analizinde SPSS 1beşinci00 istatistik programı ile Tek Yönlü Varyans Analizi, Scheffe Testi ve t-Testi yapılmıştır. Bu çalışmanın başında yapılan öğrenci seviye belirleme testinde öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiş; kontrol ve deney grupları seviye sonuçlara göre belirlenmişti. Çalışma sonunda ise araştırmacı tarafından hazırlanan öğretim programının uygulandığı deney gruplarının mevcut programın uygulandığı kontrol gruplarına oranla daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada araştırmacı tarafından önerilen yeni ders programının öğrenci kazanımları üzerindeki olumlu etkilerine dayanarak, mevcut Milli Eğitim Bakanlığı programında daha fazla görsel materyal, oyun, bulmaca, kavram haritası, bilgisayar ortamında hazırlanan örnekler, benzetim yöntemleri ve öğrenci aktivitelerine yer verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
In this study, the current curriculum of the "Changes in Matter and Energy" unit in the science course of the eight grade in primary school education and the curriculum developed by the researcher for the same unit were compared in terms of the accessibility of the target behaviours declared by Ministry of National Education in year 2000 science education program. In this study, A survey and experimental model (pre-test and posttest) have been used. Firstly, a Teacher Opinion Survey related with the unit in the current curriculum was applied to 100 primary education science teachers who work in Bursa city. Second, the Proficiency Level test, Science Attitudes Scale and Multiple Intelligence Field Determination Scale tests were applied to the students. From the results of tests, it is inferred that 4 classes, each consists of 88 students. The classes that have same levels are paired to make experiment and control groups. Then, the Unit manual, Students Book and Teachers Book written by the researcher were applied on the experiment groups, consist of 44 students, in two different classes. The current curriculum was applied on control groups. One of the experiment groups and control groups are taught by the science teacher of the school to another experiment group. The rest are taught by the researcher. At the end of the study the Achievement Determination Survey Questions were applied to both experiment and control groups. In the data analysis, One way Analysis of Variances, Scheffe Test and t Test calculations were done by SPSS 1beşinci00 statistics software. As a result of Proficiency Level Test applied in the beginning of the study, there was a significant difference between students. Thus, the experiment and control groups were chosen considering their Proficiency Level Test results. At the end of the study, it was seen that the levels of achievement of the experiment groups which were applied to the researchers program were higher than the control groups. Consequently, it was found that there should be more activities, visual materials, games, puzzles, concept maps, and analogies in the curriculum.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3617
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210148.pdf13.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons