Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3607
Başlık: Şenil iplik özelliklerini etkileyen parametreler üzerine bir araştırma
Diğer Başlıklar: An investigation into the parameters affecting chenille yarn properties
Yazarlar: Özdemir, Özcan
Çeven, Erhan Kenan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fantezi iplik
Şenil iplik
Hav ipliği
Büküm
Hav uzunluğu
Hav yoğunluğu
Aşınma dayanımı
Aşınma test metotları
Görüntü analizi
Sirospun
Lif inceliği
İplik numara bağıntısı
Vakumlu buharlama
Fancy yarn
Chenille yarn
Pile yarn
Twist
Pile length
Pile density
Abrasion resistance
Abrasion test methods
Image analysis
Sirospun
Fiber fineness
Yarn count expression
Vacuum steaming
Yayın Tarihi: 25-Oca-2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çeven, E. K. (2007). Şenil iplik özelliklerini etkileyen parametreler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Fantezi iplik grubu içerisinde yer alan ve özel bir öneme sahip olan şenil iplikler ile ilgili olarak yapılan bu çalışmada önce çalışmanın amacı belirtilmiş ve şenil iplik yapısını belirleyen ve iplik üretiminde önemli parametreler sıralanmıştır. Daha sonra şenil iplikler ile ilgili olarak yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın devamı ise dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, şenil ipliklerde hav malzemesi tipi, iplik bükümü ve hav uzunluğunun şenil dokuma kumaş aşınma özelliklerine etkileri dört farklı aşınma test metoduna göre karşılaştırılmalı olarak incelenmiş, iplik ve kumaş aşınma dayanımı ölçüm sonuçları karşılaştırılmış ve aşınma ölçüm metotlarının pratik kullanımları için değerlendirmeler yapılmıştır. İkinci bölümde, şenil ipliklerde hav iplik tipi ve hav lif inceliği parametrelerinin iplik aşınması sonucu kütle kaybı, kumaş aşınması sonucu kütle kaybı ve bilgisayarlı görüntü analizinden elde edilen aşınma katsayısı değerlerine etkileri incelenmiştir. Ayrıca aşınma testlerinden elde edilen kütle kaybı değerleri ile görüntü analizinden elde edilen aşınma katsayısı değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Üçüncü bölümde, şenil iplik numarasının ipliğin yapısal özelliklerine ve üretim parametrelerine bağlı olarak tahmin edilmesini sağlayacak bir bağıntı geliştirilmiştir. Geliştirilen bağıntıdan elde edilen iplik numara değerleri ile ölçümlerden elde edilen değerler arasındaki ilişki incelenmiştir. Dördüncü bölümde, ipliklere uygulanan vakumlu buharlamada işlem parametrelerinden sıcaklık ve sürenin şenil ipliklerin ve kumaşların özelliklerine etkileri incelenmiştir. Daha sonra da ileride yapılacak çalışmalar hakkında öneriler sıralanmıştır.
In this study which was about the chenille yarns that are type of fancy yarns and having special importance, firstly the aim of the study was stated and the parameters determining chenille yarn structure and which are important in yarn production were explained. Afterwards the studies which are about chenille yarns were reviewed. The rest of the study was divided into four sections. In the first section, the effects of pile material type, yarn twist and pile length on the abrasion properties of chenille woven fabrics were examined comparatively according to four different abrasion test methods, the abrasion resistance measurement results of yarn and fabrics were compared with each other and evaluations were made for the practical uses of abrasion methods. In the second section, the effects of parameters like pile yarn type and pile fiber fineness on the mass loss due to abrasion of yarns and fabrics and on the abrasion coefficient values obtained from the computerized image analysis method were investigated. Furthermore, the relationship between the mass loss obtained from abrasion tests and the abrasion coefficient values obtained from image analysis was investigated. In the third section, an expression enabling the prediction of chenille yarn count depending on the structural properties of chenille yarns and the production parameters was derived. The relation between the final chenille yarn counts obtained from the derived expression and those obtained from the measurements was examined. In the fourth section, the effects of vacuum steaming process parameters like temperature and period on the properties of chenille yarns and fabrics produced from chenille yarns were discussed. Afterwards, the suggestions were made for the future studies about this subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3607
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
202317.pdf6.04 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons