Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3594
Title: Şeftali ve nektarinlerin kontrollü (KA) ve değişik (MA) atmosferde muhafazaları
Other Titles: Controlled (CA) and modified (MA) atmosphere storage of peaches and nectarines
Authors: Eriş, Atilla
Akbudak, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Şeftali
Nektarin
Muhafaza
Kontrollü atmosfer (KA)
Modifiye atmosfer (MA)
Peach
Nectarine
Storage
Controlled atmosphere (CA)
Modified atmosphere (MA)
Issue Date: 2-Jul-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbudak, B. (1999). Şeftali ve nektarinlerin kontrollü (KA) ve değişik (MA) atmosferde muhafazaları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: "Flavorcrest" ve "Red Top" şeftali çeşitleri ile "Fantasia" ve 'Tairlane" nektarin çeşitlerinin meyveleri hasat edildikten sonra, 20°C'de 5 saat bekletilmiş ve içerisinde Benomyl (60 g/100 1) ve Çaptan (300 g/100 1) bulunan 52°C sıcaklığındaki çözeltiye 1 dk süre ile daldırılmışlardır. Buradan alınan meyvelerin bir kısmı, 0±0.5°C sıcaklık ve %90±5 oransal nem koşullarında, 4 farklı atmosfer bileşimine [(%CÜ2:%02) 0:21 (kontrol), 3:3, 5:2 ve 10:2] sahip KA'de muhafazaya alınmıştır. KA'de muhafazadan önce de meyveler, 24 saat süre ile %0.7 oranında düşük O2 koşullarında tutulmuştur. Araştırmada kullanılan diğer meyveler ise, 45 u kalınlığında polietilen (PE) ve 30 u kalınlığındaki polipropilen (PP) plastik örtü materyali ile ambalajlanarak MA'de muhafaza edilmiştir. Gerek kontrollü ve gerekse değişik (modifiye) atmosferde muhafaza edilen meyvelerde başlangıçtan itibaren 15 gün ara ile (0., 15., 30. ve 45.) ve 45+10 günlük raf ömrü sonrasında fiziksel, kimyasal ve duyusal kalite kriterlerine ait [ağırlık kaybı (%), solunum hızı (mg COî/kg saat), meyve eti sertliği (MES) (kg), suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) (%), toplam ve invert şeker (g/100 g), sakkaroz (g/100 g), titre edilebilir asit (TEA) (%), pH, askorbik asit (mg/100 g), toplam klorofil (mg/100 g), genel görünüm, tat ve ürün bozulma durumu] değişimler belirlenmiştir. Bununla birlikte, her iki muhafaza yönteminde muhafaza edilen meyvelere 15. ve 30. gün analiz dönemlerinden sonra 24 saat süre ile 20°C sıcaklık uygulaması yapılmıştır. Araştırmalar sonucunda, "Flavorcrest" ve "Red Top" şeftali çeşitlerinin 5:2'lik KA bileşiminde ve 30 u kalınlığındaki PP plastik örtü materyali ile oluşturulan MA koşullarında; 'Tantasia" ve "Fairlane" nektarin çeşitlerinin ise, 10:2'lik KA bileşiminde ve 45 fi kalınlığındaki PE plastik örtü materyali ile oluşturulan MA koşullarında 45 gün başarılı bir şekilde muhafaza edilebilecekleri belirlenmiştir. Bunun yanında, meyvelerdeki bozulmaların KA'de muhafaza edilen meyvelerde; MA'de muhafaza edilen meyvelere göre daha geç başladığı tespit edilmiştir. Bu durum şeftali ve nektarinlerin 10 günlük raf ömrü boyunca da devam etmiştir.
The fruits of Tlavorcrest" and "Red Top" peach cultivars and of Tantasia" and "Fairlane" nectarine cultivars were kept at 20°C for 5 hours after harvest, and immersed in a solution containing Benomyl (60 g/100 1) and Çaptan (300 g/100 1) at 52°C for 1 minute. A part of the fruits removed from here were taken into storage in CA consisting of 4 different atmospheric combinations [(C02%:02%) 0:21 (control), 3:3, 5:2 and 10:2)] at 0±0.5°C temperature and 90±5% relative humidity. The fruits were kept under low oxygen conditions of 0.7% for 24 hours, before CA storage. The rest of the fruits to be used in the research were covered with plastic cover material consisting of polyethylene (PE) 45 u thick or polypropylene (PP) 30 u thick, and then stored in MA. The changes in the physical, chemical and sensory quality criteria [weight loss (%), respiration rate (mg C02/kg hour), firmness of fruit flesh (kg), water soluble solids (%), total and invert sugar (g/100 g), sucrose (g/100 g), titratable acidity (%), pH, ascorbic acid (mg/100 g), total chlorophyll (mg/100 g), overall appearance, taste and product deterioration] were determined in the fruits either stored in controlled or modified atmosphere at 15 day intervals (0th, 15* 30th, 45*) and 45+10* days of shelf life. Nevertheless, the fruits stored by both storage methods were subjected to 20°C temperature for 24 hours after the analytical periods of 15th and 30th days. At the end of the researches, it was determined that 'Tlavorcrest" and "Red Top" peach cultivars could be successfully stored in the CA combination of 5:2, and MA conditions formed by 30 u thick PP plastic cover material, whereas 'Tantasia" and "Fairlane" nectarine cultivars in 10:2 CA combination, and MA conditions formed by 45 u thick PE plastic cover material, all for 45 days. Moreover, the deterioration would occur later in the CA stored fruits, compared with those stored in MA conditions. This situation persisted during 10 day shelf life of both peaches and nectarines
URI: http://hdl.handle.net/11452/3594
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084826.pdf
  Until 2099-12-31
13.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons