Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3590
Title: Bazı geçiş metallerinin fenolik ligandlar ile oluşturduğu koordinasyon bileşiklerinin kararlılıklarının incelenmesi
Other Titles: Investigations of stabilities of the coordination compounds formed via the coordination of phenolic ligands with some transition metals
Authors: Aydın, Rahmiye
Serbest, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Lantan(III)
Potansiyometrik metod
Lantanit(III) iyonları
Lanthanum(III)
Potantiometric method
Lanthanide(III) ions
Issue Date: 19-Mar-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Serbest, Z. (2044). Bazı geçiş metallerinin fenolik ligandlar ile oluşturduğu koordinasyon bileşiklerinin kararlılıklarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, lantan(III) iyonunun oksijene ilgisi bilindiğinden, katekol türevlerinden olan; l,2-dihidroksibenzen-3,5-disülfonik asit (TIRON), 4-nitrokatekol (4-NCAT) ve 3,4-dihidroksi benzaidehit (3,4-DHBAL) ile oluşturduğu koordinasyon iyon ve bileşiklerinin kararlılık sabitleri 0,1 M NaC104 iyonik ortamda ve 25°C'de potansiyometrik yöntem ile araştırıldı. Ligandların lantan(III) iyonu ile oluşturduğu koordinasyon iyon ve bileşiklerinin stokiyometrileri spektrofotometrik yöntem ile belirlendi. Lantan(III) iyonunun salisilik asit türevi olan; 5-sülfosalisilik asit (5-SSA) ve 5-nitrosalisilik asit (5-NSA) ile oluşturduğu koordinasyon iyon ve bileşiklerinin kararlılık sabitleri 0,1M NaC104 iyonik ortamda ve 25°C'de potansiyometrik yöntem ile araştırıldı. Ligandların lantan(III) iyonu ile oluşturduğu koordinasyon iyon ve bileşiklerinin stokiyometrileri spektrofotometrik yöntem ile belirlendi. Lantan(III) iyonunun (M) katekol türevlerinden (H2L) TIRON ile ML, M2L3; 4-NCAT ve 3,4-DHBAL ile ise ML, ML2 ve MHL2 türünde bileşikler oluşturduğu gözlendi ve kararlılık sabitleri potansiyometrik yöntem ile belirlendi. Salisilik asidi türevleri (H2L) olan 5-SSA ve 5-NSA ile ML ve ML2 türünde bileşikler oluşturduğu saptandı ve kararlılık sabitleri belirlendi. Lantan(III) iyonunun bu çalışmada yer alan ligandlar ile oluşturduğu koordinasyon iyon ve bileşiklerinin kararlılıkları, aynı grupta yer alan Sc(III) ve Y(III)'ün aynı ligandlar ile oluşturduğu koordinasyon bileşiklerininkiler ile karşılaştırıldı.
In this study, affinity of lanthanum(III) ion to oxygen was taken into account, the stability constants of the coordination ions and compounds of lanthanum(III) ion that formed with l,2-dmydroxybenzene-3,5-disulphonic acid (TIRON), 4-nitrocatechol (4-NCAT) and 3,4-dihydroxybenzaldehyde (3,4-DHBAL), which are cathecoi derivatives; were investigated in 0,1 M NaCK>4 ionic medium and at 25°C by potantiometric method. The stoichiometrics of the coordination ions and compounds, formed by the coordination of lanthanum(III) with defined ligands were determined by spectroscopy. The stability constants of the coordination ions and compounds, formed by the coordination of lanthanum(III) with the salicylic acid derivatives of lanthanum(III), 5-sulphosalicylic acid (5-SSA) and 5-nitrosalicylic acid (5-NSA), were investigated in 0,1 M NaCÎC>4 ionic medium and at 25°C via potantiometric method. The stoichiometrics of the coordination ions and compounds, formed by the coordination of lanthanum(IIi) with defined ligands were determined by spectroscopy. It was noticed that lanthanum(III) ion forms ML, M2L3 type compounds with the catechol derivatives (H2L) TIRON and forms ML, ML2 and MHL2 type compounds when combined with the other catechol derivatives (H2L) 4-NCAT and 3,4-DHBAL and then their stability constants were calculated by potentiometric method. While lanthanum(III) ion forms ML and ML2 type compounds with the salicylic acid derivatives (H2L) 5-SSA and 5-NSA and their stability constants were also calculated. The stabilities of the formed coordination ions and compounds of lanthanum(III) with the ligands involved in this study were compared with the stabilities of the coordination compounds formed by the same ligands with Sc(III) and Y(III) that are also group 3 elements.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3590
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154058.pdf
  Until 2099-12-31
17.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons