Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3581
Title: Karayolları motorlu taşıtlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında teminatın kapsamı dışında kalan haller
Other Titles: The situations which except on highway compulsory automobile liability insurance
Authors: Aker, Halit
Sönmez, Mehmet Furkan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Anabilim Dalı.
Keywords: Sigorta ettiren
Insurant
Sigortacı
Mali sorumluluk
Sigorta
Motorlu taşıt
Teminat
Zorunlu
Karayolları
Trafik
Kapsam dışı haller
Insurers
Pecuniary liability
Insurance
Automobile
Assurance
Compulsory
Highway
Traffic
Out of coverage
Issue Date: 13-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sönmez, M. F. (2019). Karayolları motorlu taşıtlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında teminatın kapsamı dışında kalan haller. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Hızla gelişen teknoloji sayesinde insan hayatı giderek kolaylaşmaktadır. Ancak bu durum insanların mal ve can kayıplarına uğrama riskini de beraberinde getirmektedir. Gelişen teknoloji ve değişen dünya düzeni ile beraber motorlu araç kullanımı keyfiyetten çıkarak bir ihtiyaç hatta zorunluluk haline gelmiştir. Bu sebeple trafikte seyreden araç sayısı yıllar itibariyle artmakta bunun doğal sonucu olarak trafik kazaları da artış göstermektedir. Meydana gelen trafik kazaları neticesinde kişilerin beden bütünlüğüne zarar gelmekte ve mal varlığında azalma olmaktadır. Kanun koyucu üçüncü kişilerin uğradığı mal ve can kayıplarını güvence altına almak için mali sorumluluk sigortası yaptırılmasını motorlu araçlar için zorunlu tutmuştur. Trafikte seyreden tüm motorlu araçlar için karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılması zorunludur. iv Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasının kapsamı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri ile belirlenmiştir. Sigorta kapsamı dışında kalan haller KTK m. 92 ve KZMSSGŞ A.6. ’da sayılmıştır. 2015 yılında KZMSSGŞ’de değişikliğe gidilmiş ve sigorta teminatı kapsamı dışında kalan haller arttırılmıştır. Değişiklikle beraber hatır taşıması esnasında meydana gelen zararlar sigorta teminatının kapsamı dışında bırakılmıştır.
Technology is an integral part of our lives. Thanks to the rapidly developing technology, human life becomes easier. However, this situation brings with it the risk of people suffering from loss of goods and lives. With developing technology and changing world order, motor vehicle use has become a necessity and even obligation. For this reason, the number of vehicles driving in traffic increases over the years and as a result, traffic accidents increase. As a result of the traffic accidents that occur, the body is damage and there is a decrease in the assets. The legislature made it compulsory for motor vehicles to undertake financial liability insurance to secure the loss of property and loss suffered by third parties. For all motor vehicles in traffic, compulsory automobile liability insurance have to be made. The scope of compulsory automobile liability insurance is determined by the provisions of the Highway Traffic Law No. 2918 and the General Conditions of the Compulsory vi Liability Insurance of the Highways Conditions beyond the scope of insurance 92 and KZMSSGŞ A.6. in 2015, amendments were made to KZMSSGŞ and cases outside the scope of insurance coverage were increased. The damages incurred during the commemorative transport with the amendment are excluded from the scope of the insurance coverage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3581
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karayolları ZMSS Kapsamı Dışında Kalan Haller yüksek lisans tezi.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons