Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3580
Başlık: Alfa-iminooksimler ve bazı metallerle komplekslerinin elde edilmeleri ve yapılarının incelenmesi
Diğer Başlıklar: The synthesis of α-imino oximes and metal complexes of them with some transition elements and investigation of their structures
Yazarlar: İrez, Gazi
Fındıkkaya, Neslihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Oksim
α- imino oksim
Co(II)
Zn(II) kompleksleri
Oxime
α-imino oksime
Zn(II) complexes
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Fındıkkaya, N. (2007). Alfa-iminooksimler ve bazı metallerle komplekslerinin elde edilmeleri ve yapılarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalısmada, daha önce yapılmamıs olan yeni bir ligand ve bu ligandın bazı geçis metalleri ile kompleksleri sentezlendi. Baslangıç maddesi olarak asetofenon kullanıldı. Asetofenon sodyum etoksitli ortamda bütil nitrit ile nitrozolanarak isonitrosoasetofenon elde edildi. sonitrosoasetofenon asidik ortamda allilamin ile reaksiyon vererek (2E)-3-aza-1- (hidroksiimino)-fenilhekza-2,5-dien sentezlendi. Alkollü ortamda çözülmüs bu liganta, alkolde çözünmüs olan Co(II) ve Zn(II) klorür tuzları ilave edilerek renkli kompleksler çöktürüldü. Sonuç olarak, daha önce yapılmayan yeni bir ligand ve iki kompleksi izole edildi. Bunların yapıları, NMR, IR spektroskopisi, elemental analiz ve manyetik duyarlılık teknikleri ile aydınlatıldı.
In this work, a new ligand and its transition metal complexes were synthesized, which was not reported previously. w-isonitrosoacetophenone was isolated through the nitrosotion reaction between acetophenone and butyl nitrite in sodium ethoxide medium. (2E)-3-aza-1- (hydroxyimino)-phenylhexa-2,5-dien has been synthesized by the reaction of wisonitrosoacetophenone and allylamine in acidic medium. Addition of Co(II) and Zn(II) chloride salts dissolved in water into ethanol solution of ligand have given coloured complexes. In conclusion, a novel ligand and two complexes were isolated. Their structures were determined by NMR and IR spectroscopy, elemental analytical and magnetic susceptibility tecniques.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3580
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
202313.pdf482.96 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons