Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3577
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKatkat, A. Vahap-
dc.contributor.authorUysal, Erdinç-
dc.date.accessioned2019-12-19T05:50:49Z-
dc.date.available2019-12-19T05:50:49Z-
dc.date.issued2004-04-01-
dc.identifier.citationUysal, E. (2004). Doğu Marmara yöresinde yetiştirilen bazı önemli kiraz çeşitlerinin beslenme durumlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3577-
dc.description.abstractBu çalışma, Doğu Marmara Bölgesindeki kiraz bahçesi topraklarının verimlilik özelliklerinin ve ağaçların beslenme durumlarının belirlenmesi ile ileride kiraz ağaçlarının beslenmesi üzerine bölgede yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Bilecik, Bursa, Kocaeli ve Yalova illerinden 24 kiraz bahçesi seçilmiştir. Deneme bahçelerinden yalnız 2002 yılında 3 farklı derinlikten (0-20, 20-40 ve 40-60 cm) toprak örnekleri alınmışta-. Bitki örnekleri ise 2002 ve 2003 yıllarında Temmuz ortası ve Ağustos basma rastlayan dönemde 2 yıl üst üste alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; kiraz bahçe topraklan, kumlu-tın ve kumlu killi-tın bünyededir. Bünye yönünden topraklar kiraz yetiştiriciliği için uygundur. Sadece bir bahçede tuzluluk orta düzeydedir, diğerlerinde tuzluluk sorunu yoktur. Toprakların reaksiyonu, 7.21-8.43 arasında değişmekte olup, çoğunlukla alkalin karakterdedir. Bahçelerin tamamında pH kiraz için önerilen değerlerin üzerindedir. Kireç içerikleri % 0.00-46.45 arasında değişmekte olup, incelenen toprakların yarısında kireç, yüksek veya çok yüksek bulunmuştur. Üst derinliğe ait toprakların % 25'inde organik madde, % 4'ünde fosfor, % 33'ünde potasyum, % 46'sında bor yetersiz, % 25'inde demir, % 8'inde çinko kritik, orta derinliğe ait toprakların % 54'ünde organik madde, % 21 'inde fosfor, % 55 'inde potasyum, % 8'inde magnezyum, % 4'ünde demir, % 63'ünde bor yetersiz, % 2Pinde demir, % 38'inde çinko kritik, alt derinliğe ait toprakların ise, % 67'sinde organik madde, % 71'inde fosfor, % 62'sinde potasyum, % 8'inde magnezyum, % 4'ünde demir ve çinko, % 63'ünde bor yetersiz, % 25'inde demir, % 50'sinde çinko kritik, diğer tüm elementler yeterli yada yüksek düzeydedir. Yaprak örneklerinin analiz sonuçlan, her iki yılda da fosfor, kalsiyum, magnezyum, bakır ve bor ile beslenme sorunu olmadığını (yalnız ilk yıl örneklerinde fosfor % 8, ikinci yıl örneklerinde bakır %4 oranında yetersiz düzeyde bulunmuştur), yıllara göre bahçelerin, % 62.5-21'inde azot, % 29-12.5'inde potasyum, % 83-58'inde demir, % 21-42'sinde mangan ve % 87.5-92'sinde çinkonun optimum değerlerin altına düştüğünü ortaya koymuştur. Bitki ve toprak analizleri ile üreticilerden alman bilgiler değerlendirildiğinde gübrelemenin bilinçsiz yapıldığı anlaşılmaktadır. Gübrelemenin mutlaka toprak ve yaprak analizlerine göre yapılması sağlanmalıdır. Araştırma sonuçlarına göre, incelenen bahçelerde çinko ve demir başta olmak üzere kiraz ağaçlarının azot, potasyum ve mangan ile beslenmesine özen gösterilmesinin gerektiği görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThis study has been carried out for assesing the soil properties, nutritional status and problems of sweet cherry orchards in the East Marmara Region. For this purpose 24 sweet cherry orchards were selected from Bilecik, Bursa, Kocaeli and Yalova provinces. Soil samples were collected once at three depths (0-20, 20-40 and 40-60 cm)in 2002 and leaf samples were taken twice (after mid July in 2002 and 2003) and replicated in two successive years. In view of the findings based on leaf and soil analysis, the situation in these sweet cherry orchards is as follows; The soil texture is sandy-loam and sandy-clay-loam, and the orchards are suitable for sweet cherry production. There is no salinity problem except in one orchard where electrical conductivity value is at the moderate level. The soil pH was found to be between 7.21 to 8.43 and generally alkaline. In all orchards the soil pH is moderately high for sweet cherry production. The calcium carbonate contents of soil are changing from 0 to 46.45 % and approximately half of the soils have high or very high levels. Organic matter was 25 %, and phosphorus, potassium and boron were 4 %, 33 %, 46 % insufficient respectively, iron and zinc were critical by 25-8 % respectively in the top soils. Organic matter was 54 %, and phosphorus 21 %, potassium 55 %, magnesium 8 %, iron 4 %, and boron 63 % were insufficient in orchards where iron was 21 %, and zinc was 38 % critical in mid depth soils. In the sub soils, organic matter was 67 %, and phosphorus 71 %, potassium 62 %, magnesium 8 %, iron and zinc were 4 % and boron was 63 % insufficient. Iron and zinc were at the critical level having 25-50 % respectively. Other nutrients were sufficient and/or at high levels. Phosphorus, calcium, magnesium, copper and boron contents of the leaves were found to be at sufficient levels in all units (only first year phosphorus 8 %, and second year copper 4 % were insufficient). Changing with the years, there were nutritional unstabilities in nitrogen at 62.5-21 %, in potassium at 29-12.5 %, in iron at 83-58%, in manganese at 21-42 % and in zinc at 87.5-92 % in the orchard studied. The overall insufficient nutritional levels suggest that the fertilizers are generally being applied uninstructedly without any rules. The fertilization therefore should be implemented according soil and leaf analysis results. Finally, more experiments are needed to solve the nutritional problems of zinc, iron, manganese, nitrogen and potassium in these sweet cherry orchards.en_US
dc.format.extentV, 54 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKiraztr_TR
dc.subjectBeslenme durumutr_TR
dc.subjectMakro ve mikro elementlertr_TR
dc.subjectSweet cherryen_US
dc.subjectNutritional statusen_US
dc.subjectMacro and micro nutrientsen_US
dc.titleDoğu Marmara yöresinde yetiştirilen bazı önemli kiraz çeşitlerinin beslenme durumlarının belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of the nutritional status of important sweet cherry varieties grown in East Marmara regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154054.pdf
  Until 2099-12-31
2.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons