Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3547
Title: Bıldırcın yumurtalarında depolama ve fumigasyon süresi ile ultraviole ışık uygulamasının kuluçka sonuçlarına etkisi
Other Titles: The effect of storage periods, fumigation time and ultraviolet light application on hatchability traits in quail eggs
Authors: İpek, Aydın
Kara, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Japon bıldırcını
Depolama süresi
Fumigasyon
Ultraviole ışığı
Kuluçka sonuçları
Japanese quails
Storage periods
Fumigation
Ultraviolet light
Hatchability results
Issue Date: 21-Feb-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, H. (2007). Bıldırcın yumurtalarında depolama ve fumigasyon süresi ile ultraviole ışık uygulamasının kuluçka sonuçlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma Japon bıldırcını yumurtalarının kuluçka sonuçları üzerine farklı depolama ve fumigasyon süresinin etkisini belirlemek ve ayrıca farklı sürelerde depolanmış yumurtaları Ultraviole ışığının dezenfekte etkisinden de yararlanarak kirlilik düzeyine göre sınıflandırmanın kuluçka sonuçlarını nasıl etkilediğini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Deneme 1: Yumurtalar damızlıkların 15-16 haftalık yaşlarında toplanmıştır. Günlük olarak toplanan yumurtalar kuluçkahane içinde bulunan yumurta deposunda 4, 7 ve 10 gün süre ile 15?18 °C' de depolanmış ve bu yumurtalar depolama süresi sonunda kontrol (0), 15, 30 ve 45 dakika süre ile fumigasyon işlemine tabi tutulmuştur (Ortam sıcaklığı 25°C olan bir odada). Deneme 2: Yumurtalar damızlıkların 17-18 haftalık yaşlarında toplanmıştır. Yumurtalar kuluçkahane içinde bulunan yumurta deposunda 4, 7 ve 10 gün süre ile 15- 18 °C' de depolanmıştır. Yumurtalar kuluçka makinesine konulmadan Ultraviole ışığının dezenfekte etkisinden de yararlanarak kirlilik düzeyine göre sınıflandırılmıştır. Her iki denemede de çıkış gücü ve kuluçka randımanı üzerine depolama süresinin etkisi önemli bulunmuştur (P<0.01). En yüksek çıkış gücü ve kuluçka randımanı 4 gün boyunca depolanan yumurtalardan elde edilmiştir. Araştırmada fumigasyon süresinin çıkış gücü ve kuluçka randımanı üzerine etkisi de önemli bulunmuştur (P<0.05). En yüksek çıkış gücü 15 dakika fumigasyon uygulanan grupta saptanmıştır. Kontrol grubu ile 45 dakika fumigasyon uygulanan gruplar arasında istatistiki açıdan bir farklılık görülmemiştir. Araştırmada yumurtaların ultraviole ışığı yardımıyla sınıflandırılmasının çıkış gücü ve kuluçka randımanı üzerine etkisi önemli bulunmuştur(P<0.05). En yüksek çıkış gücü ultraviole ışığı yardımıyla temiz olarak sınıflandırılan yumurtalarda gözlenmiştir. En düşük çıkış gücü ise ultraviole uygulaması yapılmayan (Kontrol) grupta saptanmıştır.
The present study was conducted to determine the effect of different storage periods and fumigation time on hatchability traits in Japanese quails.This trial was conducted to determine the sanitation effect of ultraviole lights according to classify staining level of the eggs which were stored in different periods. Trial 1:Eggs were collected from breeders at 15-16 week of age. Daily collected eggs were stored 4, 7 and 10 days in hatchery at a constant temperature of 15?18 °C. At storage period eggs were treated with 0(control), 15, 30 and 45 minutes fumigation procedure. Trial 2: Eggs were collected from breeders at 17-18 week of age. All eggs were stored 4, 7 and 10 days at a constant temperature of 15?18 °C in the egg storage. Eggs were classified to staining level utilizing the sanitation of ultraviole light before placing the hatching. At both treatments the effect of storage period on the hatchability results were significant (P<0.01). The highest hatchability results were observed in 4 days storaged. The effect of fumigation periods on the hatchability results were significant (P<0.05). The highest hatchability results were observed in 15 minutes fumigation procedure. There was no significant differences between 45 minutes fumigation and control groups. Ultraviole light on classifying the eggs were found effective on hatchability results (P<0.05). The highest hatchability was observed in Ultraviolet clean group. The lowest hatchability was observed in the group which was not treated with Ultraviole (control).
URI: http://hdl.handle.net/11452/3547
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202308.pdf362.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons