Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3530
Title: Küresel iklim değişikliği ile mücadele aracı olarak karbon vergisi ve etkinliği
Other Titles: Carbon tax as a tool for it’s combating global climate change and efficiency
Authors: Başkol, Murat Ozan
Acar, Esma
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: İklim değişikliği
Climate change
Küresel ısınma
Çevre vergileri
Karbon vergisi
Karbon vergisinin etkinliği
Global warming
Environmental taxes
Carbon tax
Effectiveness of carbon tax
Issue Date: 13-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, E. (2019). Küresel iklim değişikliği ile mücadele aracı olarak karbon vergisi ve etkinliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küresel iklim değişikliği ile mücadele aracı olarak karbon vergisi uygulamasının ve etkinliğinin ele alındığı bu çalışmada iklim değişikliğine neden olan etkenler ve iklim değişikliğinin sonuçları üzerinde durulmuş, iklim değişikliği sorunu ile mücadelede uluslararası çözüm arayışlarına değinilmiştir. Havaya bırakılan karbondioksit tonu başına, salınan karbondioksit miktarı ile orantılı olarak alınan karbon vergisi uygulamasında amaç küresel ısınmaya neden olan fosil yakıt kullanımını azaltmaktır. Başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkede uygulanan karbon vergisi henüz Türkiye‟de uygulanmamaktadır. Bu doğrultuda bir politika aracı olarak karbon vergisinin Türkiye‟de uygulanabilirliği ele alınmış ve Türkiye için politika önerisi geliştirilmiştir.
In this study, which focuses on the implementation and effectiveness of carbon tax as a means to combat global climate change, the factors that cause climate change and the consequences of climate change are emphasized and the search for international solutions to combat the climate change problem is discussed. The purpose of the carbon tax levied in proportion to the amount of carbon dioxide emitted per ton of carbon dioxide released into the air is to reduce the use of fossil fuels that cause global warming. The carbon tax implemented in many countries, mainly in EU countries have not yet implemented in Turkey. In this respect, the applicability of the carbon tax in Turkey as a policy tool is considered and policy recommendations for Turkey are developed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3530
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YL TEZ SON AŞAMA2.pdf5.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons