Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3525
Title: Türkiye’de müzeciliğin tarihsel gelişiminin kurumsalcı bakış açısıyla analizi
Other Titles: Analysis of the historical development of Turkish museology based on institutional theory
Authors: Meydan, Bilçin
Uçar, Murat
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: New institutional theory
Müzecilik
Kurumsallaşma
Yeni örgüt form ve pratiklerinin yayılımı
Kurumsal girişimcilik
Museology
Institutionalization
Dissemination of organizational form and practices
Institutional entrepreneurship
Yeni kurumsal kuram
Issue Date: 8-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Uçar, M. (2019). Türkiye’de müzeciliğin tarihsel gelişiminin kurumsalcı bakış açısıyla analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, ülkemizde 19. yüzyılın ortalarında kurulmaya başlayan müzelerin günümüze kadar niçin yeterli gelişimi gösteremediği; müzeciliğin bizde batıdan neden farklı olduğu gözleminden hareketle tasarlanmış, kurumsalcı bakış açısıyla bu kurumlar anlamaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre, (a) bir kurum olarak müzeciliğin ve müzelerin ülkemizde (Osmanlı ve Türkiye) nasıl ortaya çıktığı, (b) batıdan ithal edilen ve yerel kurumsal bağlamda meşru olmayan yeni bir kurumun nasıl bir kurumsallaşma süreci geçirdiği, bu süreçte kurumsal baskıların yön ve şiddetinin ne olduğu ve bunlarla nasıl başa çıkılabildiği, (c) bu süreçte -eğer var ise-hangi aktör(lerin)ün, nasıl bir rol üstlenmiş olabileceği sorularına yanıt aramak araştırmanın amacını oluşturmuştur.
In this study, why the museums that started to be established in the middle of the 19th century in our country cannot show enough development until today; designed to observe why museums are different from the west in our country, these institutions have been tried to be understood and explained with based on Institutional Theory. Accordingly, (a) the museums and museology in our country as an institution (the Ottoman Empire and Turkey) how it turned out, (b) what kind of institutionalization process is being imported from the west and a new form which is not legitimate in the local institutional context; what is the direction and intensity of institutional pressures in this process and how to deal with them, (c) the purpose of the research was to seek answers to questions of what actor(s) might have played a role in this process.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3525
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10268382.pdf.pdf2.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons