Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3503
Title: Tarım makinalarının kullanım maliyetlerinin hesaplanmasına ilişkin bilgisayar programının geliştirilmesi
Other Titles: Developing a computer program to estimate using costs of agricultural machines
Authors: Darga, Ahmet
Özdemir, İrfan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
Keywords: Makina
Maliyet
Bilgisayar
İşletmecilik
Maliyet hesabı
Machine
Cost
Computer
Management
Estimating cost
Issue Date: 13-Oct-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, İ. (2006). Tarım makinalarının kullanım maliyetlerinin hesaplanmasına ilişkin bilgisayar programının geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzün modern tarımında tarımsal üretimdeki en büyük ve en önemli maliyet unsuru makina maliyetidir. Makina maliyeti içerisinde tarım makinaları işletmeciliği açısından önemli olan, tarım makinaları ile yapılan hizmetin maliyetidir. Makina maliyetlerin hesaplanması önemlidir ve işletmeye önemli yararlar sağlar. Maliyet hesaplamaları konusu ilk bakışta çok basit görünmekle birlikte oldukça karmaşık bir konudur. Yapılacak hesaplama sayısı çoktur. Bir makina için beşi sabit gider, dördü işletme gideri olmak üzere dokuz farklı maliyet unsurunun hesaplanması gerekmektedir. Bir tarım işletmesinde birden çok makina olduğu düşünüldüğünde yapılacak hesaplama sayısının da çok fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Değişken sayısı çoktur. Dokuz farklı maliyet unsurunun hesaplanabilmesi için çok sayıda değişkene ait değerlerin bilinmesi, bunların bir veri tabanında tutulması ve düzenli olarak güncellenmesi gereklidir. Maliyet hesaplamaları için farklı yöntemler bulunmakla birlikte genel olarak tarım makinaları traktörler, kendi yürür makinalar ve çekilir tip makinalar olmak üzere üç ana gruba ayrılmakta ve her gruba göre farklı hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Tarım makinalarında maliyet hesaplamaları konusu oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. Bunun için de tarımda bilgisayarların kullanıldığı ilk alanlardan birisi tarım makinaları işletmeciliği olmuştur. Günümüzde de tarım makinaları işletmeciliği ile ilgili olarak bilgisayarlardan yararlanma konusunda çok sayıda çalışma yapılmakta ve yeni bilgisayar uygulamaları geliştirilmektedir. Bu çalışmada geliştirilen program, işletmede kullanılan alet ve makinaların sabit, değişken ve toplam giderlerini hesaplayarak kullanıcıya, alet ve makinalara sahip olmadan dolayı ve kullanımından dolayı ortaya çıkan maliyetlerin analizini yapmaktadır.
In today’s modern farming the biggest and most important cost factor of agricultural producing is the machinery cost. Important for agricultural management are the using costs of the machinery costs. Calculating machinery costs are important and useful for the agricultural management. Estimating costs seems very easy at the first look but it’s a very complicated subject. There are many values to estimate. For one machine there are five fixed costs and four variable costs, total nine cost components to estimate. An agricultural management has lots of machines and that shows the number of calculations to be made. Lots of variables are available. To calculate the different costs there are values of the variables to known and these have to be in an updateable database. There are different methods available. Agricultural machinery has three units to estimate machinery costs, these are tractor, self propelled machines and trailed machines. Each unit has a different calculation method. Estimating costs in agricultural machinery is very complicated and takes lots of time. This is the reason why computers are used in agriculture at first in agricultural machinery managements. Present day lots of work going on with computers in agricultural machinery management and new computer programs are developing. The developed program, estimate the fixed, variable and total costs of agricultural machines and equipments to show the owner the costs about having and using the machines and equipments.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3503
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202298.pdf853.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons