Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3472
Title: Muhasebe meslek mensuplarının çevresel farkındalıklarının ve duyarlılık anlayışlarının çevre muhasebesi uygulamalarının artışı üzerine etkisi; meslek mensupları üzerinde bir araştırma
Other Titles: Impacts of environmental awareness and sensitivity perception of professional accounting members on the increase of environmental accounting practices; a research on professional members
Authors: Bozkurt, Orhan
Yanar, Pınar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı.
Keywords: Çevre sorunları
Environmental problems
Çevresel farkındalık
Çevresel duyarlılık
Çevresel maliyetler
Çevre muhasebesi
Muhasebe meslek mensupları
Environmental awareness
Environmental sensitivity
Environmental costs
Environmental accounting
Accounting professionals
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yanar, P. (2019). Muhasebe meslek mensuplarının çevresel farkındalıklarının ve duyarlılık anlayışlarının çevre muhasebesi uygulamalarının artışı üzerine etkisi; meslek mensupları üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bilinçsiz sanayileşme, hızlı nüfus artışı, düzensiz kentleşme gibi nedenlerle çevre sorunları ortaya çıkmış ve gün geçtikçe artan bir seyirle küresel boyutlara ulaşmıştır. Çevre sorunlarının, doğal kaynakların tahrip olmasına sebebiyet verirken canlıların da yaşamını tehdit etmeye başlamasıyla çevresel bilinç ile çevresel farkındalık toplumsal ve küresel düzeyde kendini göstermiştir. Çevresel sorunlarla yakından ilişkisi olan işletmelerin; sosyal sorumluluk üstlenerek; işletme kararlarını alırken ve faaliyetlerini gerçekleştirirken çevre yararını gözetmeleri gerekmiştir. Bu bağlamda oluşturulan çevresel strateji doğrultusunda, işletmeler, çevresel maliyet bilgilerine ihtiyaç duyacak ve bu bilgilere etkin ve doğru bir şekilde işleyen çevre muhasebesi sistemi sayesinde ulaşılacaktır. v Çevresel bilgilerin muhasebe sistemine entegresini sağlayarak, etkin bir çevre muhasebesi sistemi kuracak olan; muhasebe meslek mensuplarıdır. Bu nedenle çevre sorunlarının azalması için işletmeye düşen sorumluluk, muhasebe meslek mensuplarının da sorumluluklarını arttırmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının çevresel farkındalıkları ve duyarlılıkları, onların bu sorumluluğu üstlenmelerinde etkili bir konuma sahiptir. Bu bağlamda muhasebe meslek mensuplarının çevresel farkındalık ve duyarlılıkları ile çevre muhasebesi uygulamalarının artışı arasında bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, muhasebe meslek mensuplarının çevresel farkındalıkları ve duyarlılık anlayışlarının çevre muhasebesi uygulamalarının artışı üzerindeki etkisinin ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilmiş ve istatistiki analizler sonucu aralarında varolan pozitif ilişki ortaya konulmuştur. Daha önce ele alınmamış olan bu konu, özgün bir çalışma niteliğindedir.
Environmental problems have arisen due to unconscious industrialization, rapid population growth and irregular urbanization and have reached global dimensions with an increasing trend. As environmental problems cause the destruction of natural resources and threaten the life of living beings, environmental awareness and environmental sensitivity are manifested at the social and global level. Businesses that are closely related to environmental problems; assuming social responsibility; they had to take environmental benefits into account when making business decisions and carrying out their activities. In line with the environmental strategy established in this context, enterprises will need environmental cost information and this information will be obtained through an efficient and accurate environmental accounting system. vii Establishing an effective environmental accounting system by ensuring the integration of environmental information into the accounting system; professional accountants. For this reason, the responsibility to reduce environmental problems has increased the responsibilities of professional accountants. Environmental awareness and sensitivities of professional accountants have an effective role in assuming this responsibility. In this context, a relationship has emerged between the environmental awareness and sensitivity of professional accountants and the increase in environmental accounting practices. The aim of this study was to measure the effect of environmental awareness and sensitivity of the professional accountants on the increase of environmental accounting practices and as a result of statistical analysis, the positive relationship between them was revealed. This issue, which has not been discussed before, is a unique study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3472
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PINAR YANAR.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons