Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3470
Başlık: Değişik oranlardaki pomza ve zeolit karışımlarının kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri
Diğer Başlıklar: The chemical and physical properties of pumice and zeolite samples mixed different ratios
Yazarlar: Özgümüş, Ahmet
Mol, Funda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yetiştirme ortamı
Pomza
Zeolit
Growing media
Pumice
Zeolite
Yayın Tarihi: 24-Oca-2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Mol, F. (2001). Değişik oranlardaki pomza ve zeolit karışımlarının kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma, değişik oranlarda karıştırılan pomza ve zeolit örneklerinin kimi fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve topraksız yetiştiricilik yönünden değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu çalışma, Nevşehir yöresinden sağlanan açık renkli pomza örneği ile Ceyhan (Adana) yöresinden sağlanan bazaltik pomza örneği üzerine iki farklı irilikte ve çeşitli oranlarda (hacımca %0, %10, %25, %50, %75 ve %100) zeolit karıştırılmıştır. Karışımdaki zeolit oranı arttıkça pH, katyon değişim kapasitesi, değişebilir Na+, K+, Ca+2, Mg+2 ve suda çözünebilir iyon konsantrasyonlarının arttığı saptanmıştır. Bu artış, ince taneli zeolit karıştırılan örneklerde daha belirgin olmuştur. Yüksek oranlarda zeolit içeren örneklerde pH yüksekliğinin, zeolitin tamponluk kapasitesinin yüksek olması nedeniyle, ortam pH' sının optimum düzeylerde tutulması yönünden sorun yaratabileceği düşünülmektedir.
This study was carried out to determine the some physical and chemical characteristics of zeolite and pumice mixed in different ratio and to evaluate them considering with the soilless culture. Zeolite in two different particule size were mixed with the light colour pumice sample obtained from Nevşehir and the bazaltic pumice sample obtained from Ceyhan (Adana) in various ratios (0%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100% by volume) pH, cation exchange capacity, exchangeable Na+, K+, Ca+2, Mg+2 and water soluble ion concentration, were increased with the increasing rate of the zeolite mixture. This increases were more considerable in samples containing smaller particule size zeolite than the others. It was considered that to keep the pH value in the medium around optimum levels would be a problem because of the high pH level in samples containing higher ratios of the zeolite which has high buffering capacity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3470
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109685.pdf2.58 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons