Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3466
Title: Plazma nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (ngal), vimentin ve fibronektin (fn) düzeylerinin meme kanserinin tanısı, kemoterapiye yanıt ve prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of relation between plasma neutrophil gelatinaseassociated lipocalin (ngal), vimentin, fibronectin (fn) levels and diagnosis of breast cancer, response to ct and prognosis
Authors: Ulukaya, Engin
Ustaalioğlu, Yunus Emre
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Meme kanseri
Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin (NGAL)
Vimentin
Fibronektin (FN)
Breast cancer
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL)
Fibronectin (FN)
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ustaalioğlu, Y. E. (2015). Plazma nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (ngal), vimentin ve fibronektin (fn) düzeylerinin meme kanserinin tanısı, kemoterapiye yanıt ve prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Meme kanseri, dünyada kadınlar arasında deri kanserlerinden sonra en sık görülen malign tümör olup, kadınlarda görülen tüm kanserlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, kadınlarda kanser nedeniyle oluşan ölümler içerisinde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Tüm kanserlerde de olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı, uygulanan tedavinin etkinliği, ve hastanın survisi açısından çok önemlidir. Meme kanserinde kullanılan CA15-3, CEA, CA 19-9, CA-125, CA-549 gibi tümör belirteçleri erken tanı ve tedaviye yanıtı öngörmede yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple araştırmacılar meme kanserinde kullanılabilecek yeni belirteçler üzerine çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmada plazma nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL), vimentin ve fibronektin (FN) proteinlerinin meme kanseri tanısında, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde ve prognozu öngörmede kullanılabilirliğini araştırdık. Çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü polikliniklerine başvuran, neoadjuvan kemoterapi (KT) planlanan primer meme kanserli 21 kadın hasta ve kontrol grubu olarak ise 22 sağlıklı kadın olgu olmak üzere toplam 43 kadın olgu yer aldı. Plazma NGAL, vimentin ve FN proteinleri ELISA ile çalışıldı. Yapılan inceleme sonucunda meme kanserli hastalarda plazma NGAL, vimentin ve FN düzeyleri kontrollere göre anlamlı yüksek saptandı (p<0.001). Meme kanserli hastalarda KT sonrasında plazma NGAL, vimentin ve FN düzeylerinin KT öncesine göre anlamlı azaldığı saptandı (p<0.05). Meme kanserli hastalarda plazma NGAL, vimentin ve FN düzeylerinin klasik prognostik belirteçlerle anlamlı ilişki göstermediği bulundu (p>0.05). Ayrıca plazma NGAL, vimentin ve FN düzeyleri ile tedavi yanıt arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, anlamlı bir ilişki olmadığı saptandı (p>0.05). Bu çalışma sonucunda plazma NGAL, vimentin ve FN parametrelerinin kullanılmasının meme kanseri tanısında faydalı olabileceği, ancak tedaviye yanıtı öngörmede yetersiz olduğu görüşüne varıldı.
Breast Cancer is the most common malignant tumor type among women after skin cancer and forms substantial part of all types of cancer, which are seen among women. In United States of America, it takes the second place after lung cancer among the causes of death due to cancer. As so for all types of cancer, early diagnosis is very important also for breast cancer with regard to the effectiveness of the applied treatment and survival of the patient. Tumor markers which are used for breast cancer like CA15-3, CEA, CA 19-9, CA-125, CA-549 are remain incapable for prediction of response to treatment and early diagnosis. Thus, researchers study on new markers, which can be used for breast cancer. In this study, we investigated the availability of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), vimentin and fibronectin (FN) for diagnosis of breast cancer, assessment of effectiveness of the treatment and prediction of prognosis. In the presented study, 43 women in total were participated. 21 of them were primary breast cancer, for whom neoadjuvant chemotherapy (CT) was planned. The number of control cases were 22. Plasma NGAL, vimentin and FN proteins in plasma were measured by ELISA. As a result, it was detected that plasma NGAL, vimentin and FN levels were significantly higher in breast cancer patients with respect to the control cases (p<0.001). It was also detected that plasma NGAL, vimentin and FN levels significantly decreased in breast cancer patients after CT (p<0.05). It was found that plasma NGAL, vimentin and FN levels did not possess any significant relationship with classical prognostic markers in breast cancer patients (p>0.05). We were also checked that there was any relationship between baseline plasma NGAL, vimentin, FN levels and the response of the treatment. There was no significant relationship (p>0.05).
URI: http://hdl.handle.net/11452/3466
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406679.pdf886.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons