Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3444
Title: Erzurum ve Bursa il müftülüklerine sorulan sorular ışığında Türkiye'deki aile hayatının sosyolojik analizi
Other Titles: Sociological analysis of family life in Turkey in the light of the questions addressed to the Mufti's offices of Erzurum and Bursa
Authors: Kurt, Abdurrahman
Simav, Esma
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı.
Keywords: Aile
Aile İrşat ve Rehberlik Büroları
Family
Family Leading and Guidance Branches
Issue Date: 4-Aug-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Simav, E. (2009). Erzurum ve Bursa il müftülüklerine sorulan sorular ışığında Türkiye'deki aile hayatının sosyolojik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'deki aile hayatını konu alan bu çalışma, Erzurum ve Bursa İl Müftülüklerine sorulan aile konulu soruların toplanıp sosyolojik analize tabi tutulmasıyla oluşturulmuştur.Toplam üç bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde ailenin kuruluş aşamasında gelen sorular, ikinci bölümde ise aile kurumunun temel unsurları olan çocuklar, anne-baba, kayınvalide-kayınpeder ilişkileriyle ilgili gelen sorular, son bölümde de ailenin parçalanmasıyla ilgili gelen sorular ele alınmıştır. En çok soru gelen konu, ailenin parçalanması konusudur. Ailenin parçalanmasıyla ilgili en çok soru ise, kadının boşanma isteği, boşama sözleri ve aile içi huzursuzluk konularından gelmiştir. En az sorulan soru ise, ailenin temel unsurlarıyla ilgilidir. Bu sonuçlar, toplumun en küçük yapıtaşı olan ailelerde var olan bir çözülmenin işareti olarak yorumlanabilir.Sonuç olarak ise Erzurum ve Bursa müftülüklerine gelen aile konulu 268 adet sorunun incelenmesiyle müftülüklere en çok başvuranların %84'lük oranla kadınlar olduğu tespit edilmiştir. Müftülüklere en çok soru, %53'lük oranla 25-40 yaş aralığından gelmiştir. Soruları en çok %40'lık oranla ev hanımları sormuştur. Soru soranların eğitim durumları incelendiğinde, ortaöğretim mezunlarının %24'lük oranla en yoğun grubu oluşturdukları görülmüştür. Ancak kişilerin eğitim ve meslek durumlarıyla ilgili bilgilerin, ilgili evraklarda eksik olmaları, bu bilgilerle ilgili olarak net bilgi verilmesini engellemiştir. Soruların %42'si Erzurum'dan, %58'i Bursa'dandır.
This study, which is referred to family life in Turkey, is composed by compiling the questions on the subject of family, which were addressed to The Mufti's Offices of Erzurum and Bursa, and by analysing them sociologically.This study consists of three chapters. In the first chapter, the questions about starting a family; in the second chapter, the questions about relations among children, parents, mother-in-law and father-in-law as essential elements of family; in the final chapter, the questions about family dissolution are examined. The subject to which the most of the questions are related is the subject of family dissolution. The questions about family dissolution were mostly related to woman's demand of divorce, divorce words and unrest in family life. The subject most rarely asked is related to essential elements of family. These results can be interpreted as an indication of dissolution of families as the smallest element of society.Consequently, examining 268 questions about family, which were addressed to the Mufti's Offices of Erzurum and Bursa, it was observed that the most requests are from women in percentage of 84%. The most questions addressed to the Mufti Offices are from age group of 25 to 40 in percentage of 53%. The questions are mostly asked by housewifes in the percentage of 40%. When comparing the levels of education, it was found that the largest group is of secondary school graduates in percentage of 24%. However, incompleteness of the education and vocational status information in relevant documents prevented to obtain accurate results. 42 percent of questions were addressed to the Mufti's Office of Erzurum and 58 percent to the Mufti's Oficce of Bursa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3444
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240586.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons