Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3441
Title: Organik asit-bakteriyal inokulant kombinasyonunun mısır silajlarının fermentasyon, aerobik stabilite ve yem değeri üzerine etkileri
Other Titles: The effetcs of combination of organic acid-bacterial inoculant on the fermentation, aerobic stability and feed value of maize silages
Authors: Filya, İsmail
Altınçekiç, Erdinç
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Mısır silaji
Fermantasyon
Aerobik stabilite
Homofermantatif laktik asit bakteri inokulantı
Formik asit
Yem değeri
Maize silage
Fermentation
Aerobic stability
Homofermentative lactic acid bacteria
Formic acid
Feed value
Issue Date: 30-Jun-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altınçekiç, E. (2006). Organik asit-bakteriyal inokulant kombinasyonunun mısır silajlarının fermentasyon, aerobik stabilite ve yem değeri üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, silaj katkı maddesi olarak kullanılan bir homofermantatif laktik asit bakteri (LAB) inokulantının ve formik asit temeline dayalı bir koruyucunun (FAT) mısır (Zea mays L.) silajlarının fermantasyon, aerobik stabilite ve yem değeri üzerine etkilerinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir. Mısır, süt olum döneminde hasat edilmiş ve hasattan hemen sonra yaklaşık 2.0 cm boyutunda parçalanmıştır. Araştırmada LAB inokulantı olarak Pioneer 1132 H/M F (Pioneer®, Hi Bred International Inc., Des Moines, USA), FAT olarak ise KemiSile 2000 (KemiSiie®, Kemira Oyj - Industrial Chemicals, Finiand) kullanılmıştır. LAB inokulantı mısıra 106 cfu/g; FAT % 0.3, 0.4 ve 0.5; LAB+FAT ise 106 cfu/g+% 0.3, 106 cfu/g+% 0.4 ve 106 cfu/g+% 0.5 düzeylerinde katılmıştır. Kontrol ve katkı maddeleri ile muamele edilen mısır her uygulama için 3' er tekerrür olarak 30 kg kapasiteli plastik torbalara suçlanmıştır. Silolamadan 60 gün sonra açılan tüm silajlarda kimyasal ve mikrobiyoloijk analizler yapılmıştır. Silolama döneminin sonunda (60. gün) açılan tüm silajlara 5 gün süre ile aerobik stabilite testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, LAB inokulantı mısır silajlarının fermantasyon özelliklerini geliştirirken, FAT aerobik stabilitelerini geliştirmiştir (P<0.05). LAB+FAT kombinasyonu ise silajların fermantasyon özellikleri ve aerobik stabilitelerini etkilememiştir. Diğer yandan LAB, FAT ve LAB+FAT mısır silajlarının in vitro organik madde sindirilebiİİrliğini düşürmüştür (P<0.05).
Thîs study was carn'ed out to determine the effects of a homofermentative iactic acid bacterial (LAB) inocuiant and formic acid-based preservative (FAP) used as süage additives, on the fermentation, aerobic stability and feed value of maize (Zea mays L.) silages. Maize was harvested at milk stage and chopped about2.0 cm after harvest. Pioneer 1132 H/M F (Pioneer®, Hi Bred International Inc., Des Moines, USA) and KemiSile 2000 (KemiSile®, Kemira Oyj- Industrial Chemicals, Finland) were used as l_AB and FAP. LAB, FAP and LAB+FAP were applied to maize at 106 cfu/g; 0.3, 0.4 and 0.5 %; 106 cfu/g+0.3 %, 106 cfu/g+0.4 % and 106 cfu/g+0.5, respectively. Control and additives applied maize ensiled in 30 kg capacity plastic bag as 3 replicates for each treatment. Aîl silages were sampied for chemical and microbiological analyses on day 60 after ensiling. Ali silages were opened at the end of the ensiiing period (60 days) and subjected to an aerobic stability test for 5 days. As a result, LAB inocuiant improved fermentation characteristics and FAP improved aerobic stability of maize silages (P<0.05). Combination of LAB+FAP did not affect fermentation characteristics and aerobic stability of silages. On the other hand, LAB, FAP and LAB+FAP decreased in vitro organic matter digestibility of maize silages (P<0.05).
URI: http://hdl.handle.net/11452/3441
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202289.pdf3.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons