Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3430
Title: Molla Fenârî ve ailesinin Bursa kültürüne katkıları
Other Titles: The contrubition of Molla Fenari and his family to the culture of Bursa
Authors: Algül, Hüseyin
Saraçoğlu, Tuba Nur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Molla Fenârî
Fenârîzâdeler
Bursa
Issue Date: 28-Jul-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saraçoğlu, T. B. (2009). Molla Fenârî ve ailesinin Bursa kültürüne katkıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın konusu Molla Fenârî ve onun soyundan gelen Fenârîzâdeler'in biyografilerinin tesbit edilmesi ve bu ailenin bir şehir kültürüne yaptıkları katkının Bursa ölçeğinde ele alınmasıdır.Akademik hayatın birinci basamağı olan yüksek lisans dönemine ait bu çalışmanın ilk hedefi, alanın kaynak ve problemlerini tanımak ve belli bir konuyu bu çerçevede ele almanın yöntem ve üslubunu kavramaktır. Çalışmada Molla Fenârî ve ailesinin en güvenilir biyografi bilgilerine ulaşmak ve ailenin Bursa'da yaptırdıkları eserler tesbit edilerek bunların tarihi seyrini incelemek hedeflenmiştir.Bu amaçları gerçekleştirmek üzere öncelikle biyografi eserleri, Bursa vefeyatnameleri ve aile mensubu kişiler hakkında daha önce yapılan çalışmalar incelenmiştir. Aileye ait vakfiyeler ve çeşitli kaynaklarda karşılaşılan şecereler karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve Fenârîzâdeler arasındaki akrabalık ilişkileri en sağlıklı haliyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bursa üzerine yapılan çalışmalardan yola çıkılarak Fenârîzâdeler'in bu şehirdeki eserleri tesbit edilmiş, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Devlet Arşivi'nden elde edilen belgelerle bu eserlerin geçirdiği değişimler ele alınmış ve bu günkü durumları hakkında bilgi verilmiştir.
The subject-matter of the present work is the biography of Molla Fanari together with his descendents Fanarizade and their contribution to the city culture in the context of Bursa. The primary aim of this thesis which constitutes the first step of the academic life is to become familiar with the sources and problems of the field and to perceive the method and the style in which a particular subject-matter should be dealt with. In the work, it is also aimed to reach the most reliable information on Molla Fanari and his family and to determine the works they founded and the historical stages they underwent. The biography works, Bursa vafayatnƗmas and the earlier researches on the family members were analyzed. The waqfiyas and the genealogies in the various sources were analyzed comparatively. By so doing, it was sought to set forth the family relationships between Fanarizades in the most reliable way. Based on the studies on Bursa, Fanarizades works in the city were determined, and by means of the documents obtained from General Directorate for Foundations and Prime Ministry General Directorate of the State Archives the changes these works underwent and their present conditions were dealt with.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3430
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240585.pdf11.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons