Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3419
Title: Farklı ülkelerden sağlanan ham propolislerin biyolojik aktiviteye sahip fenolik bileşik içeriklerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of phenolic compound contents with biological activity of raw propolis from different countries
Authors: Oruç, Hasan Hüseyin
Nyandwi, Ramadhani
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ham propolis
Fenolik bileşikler
HPLC-DAD
Raw propolis
Phenolic compounds
HPLC-DAD
Issue Date: 15-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nyandwi, R. (2017). Farklı ülkelerden sağlanan ham propolislerin biyolojik aktiviteye sahip fenolik bileşik içeriklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bal arıları bitkilerden ve çiçeklerden bal, polen ve propolis gibi çeşitli arı ürünleri üretir. Propolis, arıların bazı ağaç ve küçük bitkilerin tomurcuk ve çatlaklarından topladıkları reçinemsi bir maddedir. Propolisin içeriğinde biyolojik olarak aktivitesi fazla olan maddeler fenolik bileşiklerdir. Bu aktif bileşikler alternatif ve destekleyici olarak gıda, kozmetik, beşeri hekimlik ve geleneksel tıp alanında kullanılmaktadır. Bu çalışma propolisin bölgelere göre kimyasal içeriğinin farklılığı ve çeşitliliğini ortaya koymak için planlandı. Bu amaçla Türkiye, Çin, Brezilya, Burundi ve Uganda gibi farklı ülkelerden temin edilen propolis örneklerinde biyolojik olarak faydalı etkileri bilinen 15 fenolik bileşiğin (kafeik asit, ferulik asit, epigallokateşin gallat, isoferulik asit, sinamik asit, kafeik asit fenetil ester, gallik asit, apigenin, krisin, galangin, kuersetin, kaemferol, rutin, naringenin ve pinosembrin) analizi nicel ve nitel olarak HPLC-DAD sistemi ile yapıldı. Analiz sonucunda, Türkiye'deki farklı şehirlerden temin edilen propolislerde 15 fenolik bileşikten rutin hariç 14 fenolik bileşiğin varlığı tespit edildi. Çin ve Brezilya'dan temin edilen propolis numunelerinde ise sırasıyla 12 ve 9 fenolik bileşik tespit edildi. Öte yandan, Afrika ülkelerinden Burundi ve Uganda'dan sağlanan propolis numunelerinde 15 fenolik bileşikten sadece gallik asit ölçebilir düzeyde tespit edilebildi. Sonuç olarak, analiz yapılan tüm numunelerde fenolik bileşiklerinin varlığı ve miktarı açısından ülkeler arasında önemli derecede farklıklar tespit edildi. Ancak mevcut olan sonuçlara göre özellikle sahara altı Afrika bölgesinde propolis içeriğinin daha fazla araştırılması ve daha farklı maddeler yönünden araştırılması gerektiği sonucuna varıldı.
Honey-bees produce various bee products such as honey, pollen and propolis from plants and flowers. Propolis is a resinous material in which bees gather from buds and cracks of some trees and small plants. The substances with the highest biologically activity in the propolis content are phenolic compounds. These active compounds are used as alternatives and supplements in food industries, cosmetics, human and traditional medicine. This study was planned to reveal the difference and diversity of the chemical content of propolis by regions. For this purpose, analysis of 15 phenolic compounds (caffeic acid, ferulic acid, epigallocatechin gallate, isoferulik acid, cinnamic acid, caffeic acid phenethyl ester, gallic acid, apigenin, chrysin, galangin, quercetin, caempherol, rutin, naringenin and pinosembrin) known to have biologically beneficial effects in propolis samples obtained from different countries such as Turkey, China, Brazil, Burundi and Uganda were quantitatively and qualtatively analyzed by HPLC-DAD system. As result of the analysis, except for the rutin trihydrate, the presence of 14 out of 15 phenolic compounds has been detected in propolis samples obtained from different cities in Turkey. In propolis samples from China and Brazil, 12 and 9 phenolic compounds were detected respectively. On the other hand, of the 15 phenolic compounds to be found, in the propolis samples from African countries like Burundi and Uganda only gallic acid has been able to be detected at measurable level. As conlusion, in all propolis samples analyzed significant differences between countries in terms of the presence and amount of phenolic compounds have been detected. However, according to the available results, it was concluded that the content of propolis should be further investigated in terms of substances differences, especially in sub-Saharan Africa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3419
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487121.pdf3.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons