Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3414
Title: Bağımsız denetim raporlarında kilit denetim konuları: BIST 100 imalat sektöründe yer alan işletmelerin incelenmesi
Other Titles: Key audit matters in independent audit reports: investigation of manufacturing businesses in BIST 100
Authors: Ertan, Yasemin
Kızık, Ekinç
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Bağımsız denetim
Independent audit
Kilit denetim konuları
BIST imalat sektörü
Key audit matters
BIST manufacturing
Issue Date: 1-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kızık, E. (2019). Bağımsız denetim raporlarında kilit denetim konuları: BIST 100 imalat sektöründe yer alan işletmelerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bağımsız denetim yaklaşımlarında yılllar içerisinde meydana gelen değişimlere karşın, bağımsız denetim raporları işletmenlerin finansal tablolarının muhasebe standartlarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda finansal tablo kullanıcılarına bilgi veren dökümanlar olmaktan öteye gidememiştir. Bununla birlikte 2000’li yılların başlarında yaşanan denetim skandalları, finansal krizler sonucunda bağımsız denetimin güvenilirliği sorgulanır hale gelmiş ve finansal tablo kullanıcıları gerçekleştirilen bağımsız denetim faaliyetine ilişkin daha kapsamlı bilgi talep etmeye başlamıştır. Finansal tablo kullanıcılarından gelen daha kapsamlı, şeffaf bilgi talebine cevap vermek üzere Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB), 701 no’lu ‘’Kilit Denetim Konuları Standardını’’ yayımlamıştır. Standardın ülkemize uyarlaması Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yapılmış ve 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Çalışmamızda Borsa İstanbul’da işlem gören imalat sektöründeki işletmelerin 2017 yılına ait bağımsız denetim raporları incelenmiş ve işletmelerin bağımsız denetim raporlarında yer alan kilit denetim konularına ilişkin ilk uygulamalar imalat sektörü açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır.
In spite of the changes to the audit report over the years, the audit report remained mostly unchanged, and could not be more than a document that informs financial statement users about whether the finacial statements of the bussinesses have been prepared in accordance with accounting standarts. However, after the audit scandals and finacial crisises in early 2000s, credibility of the independent audit began to be questioned, and users of the financial statements started to demand more comprehensive information about independent audiactivity that had been performed. The International Board of Auditing and Assurance Standards (IAASB) has issued the ’Standard on Key Auditing Issues 70 701 to respond to a more comprehensive, transparent information request from users of the financial statements. Turkish adaptation of the standard was made by the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Board and entered into force as of 01.01.2017. In our study, the independent audit reports of the enterprises in the manufacturing sector traded on Borsa Istanbul in 2017 were examined, and the first applications related to the key audit issues included in the independent audit reports of the enterprises were tried to be evaluated in terms of manufacturing sector.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3414
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKİNÇ KIZIK 701514008.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons