Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3410
Title: Kronik karaciger hastalıklarında humoral immunite değişikliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of humoral immunity changes in chronic liver diseases
Authors: Oktay, İlay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Allerji ve immünoloji
Gastroenteroloji
Allergy and immunology
Gastroenterology
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oktay, İ. (1985). Kronik karaciger hastalıklarında humoral immunite değişikliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik karaciğer hastalarında etyoloji ve patogenezi aydınlatmaya, tip tayinine, teşhis ve tedaviye yardımcı ola cağı düşünülerek kronik persistan hepatit, kronik aktif he- patit, alkolik karaciğer hastalığı, siroz ve kontrol grupla rında romatoid faktör, lupus eritematosus hücresi, antinükleer antikor pozitifliği, immunglobulinler ve kompleman araştırıl dı. Kronik persistan hepatitde RF pozitifliği ve C4 azalma sı istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Kronik aktif hepa- titte lgG ve IgA artmıştı. Sirozda ise tüm immunglobulinler artmıştı. Etyolojisini bilmediğimiz üç siroz olgusunda di ğer immunglobulinlere oranla lgM in çok artmış olduğu görül dü. Alkolik karaciğer hastalığında lgA/lgM oranının artmış olması bir alkolikte bu oranın araştırılmasının karaciğer hasarının başlayıp başlamadığına dair fikir verebileceğini gösteriyordu. Hızla siroz gelişen H6_Ag pozitif kronik ak- tif hepatitli bir hastada tüm immunglobulinler çok yüksek- 52 - ve C. düşük saptandı. Kronik karaciğer hastalarında otoantikorlar, immung- lobulinler, komplemanın araştırılması karaciğer hastalığın da humoral immuniteyi aydınlatmaya, patogenez ve tedavi se çimine yararlı olabilir, bunun yanında nücresel immuniteyi araştırmaya yönelik çalışmalar da yapılabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3410
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
153846.pdf
  Until 2099-12-31
2.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons