Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3406
Title: Sürekli iyileştirme metodolojilerinin işletme rekabet avantajı üzerine etkisi
Other Titles: Continuous improvement methodologies impact of enterprises on competitive advantage
Authors: Saraç, Mehlika
Alkan, Şeyma
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.
Keywords: Altı sigma
Total quality management
Sürekli iyileştirme
Toplam kalite yönetimi
ISO 9001 kalite yönetim sistemi
Yalın üretim
Rekabet
Rekabet avantajı SPSS analiz
Continuous improvement
ISO 9001 quality management system
Six sigma
Lean manufacturing
Competition
Competitive advantage
SPSS analysis
Issue Date: 19-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Alkan, Ş. (2019). Sürekli iyileştirme metodolojilerinin işletme rekabet avantajı üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda işletmelerin temel hedefleri, çeşitlenen tüketici istekleri sonucunda ürünlerin yapısında meydana gelen değişimlere paralel olarak daha çok çeşitli ürünü, daha kaliteli ve daha ucuza, daha kısa sürede müşterilere iletebilmek olmuştur. Sürekli iyileştirme, çalışanların önerilerine dayanan bir yönetim felsefesidir. Sürekli iyileştirmenin ana felsefesi ‘Kaizen’dir. Japon endüstrisi uzun süredir sürekli iyileştirme ve gelişme stratejisini izlemek tedir. Sürekli iyileştirme ile işletme fonksiyonları arasında kaliteyi arttırarak daha iyi sonuçların elde edilmesi sağlanır. Bu tez ile amaç; ortaya atılan sürekli iyileştirme metodolojilerinin (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Altı Sigma ve Yalın Üretim) rekabet avantajı (Düşük Maliyet, Teslimat, Ürün Yeniliği ve Hız) üzerindeki etkisini araştırarak hangi iyileştirme tekniğinin hangi rekabet dinamiklerini etkilediğini ortaya koymaktır. Araştırmada aşamalı tabakalı örnekleme yöntemi ile rassal olarak seçilen 91 firmaya ilişkin veri sonuçları yer almaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, v ISO 9001 KYS ve Yalın üretimi uygulayan işletmelerin rekabet avantajı’ndan teslimat üzerinde, Altı sigma uygulayan işletmelerin rekabet avantajı’ndan ürünü pazara sunma hızı üzerinde etklili olduğu saptanmıştır.
In recent years, the main objectives of the companies, in line with the changes in the structure of the products as a result of diversified consumer demands, has been to convey more various products to customers in a shorter time with better quality and cheaper. Continuous improvement is a management philosophy based on employee suggestions. The main philosophy of continuous improvement is ‘Kaizen.. The Japanese industry has long been pursuing a strategy of continuous improvement and development. Continuous improvement ensures better results by increasing quality between operational functions. The aim of this thesis is to investigate the impact of continuous improvement methodologies (ISO 9001 QMS, Six Sigma and Lean Manufacturing) on competitive advantage (low cost, delivery, product innovation and speed) and to determine which improvement techniques affect which competitive dynamics. vii In the research, data results of 91 firms selected randomly by stepwise stratified sampling method are included. According to the findings obtained from the research, it was found that ISO 9001 QMS and Lean manufacturing companies had an advantage over the competitive advantage of delivery and Six Sigma companies had a competitive advantage over the speed of delivering the product to the market.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3406
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şeyma_ALKAN.pdf2.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons