Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3401
Title: Muhasebe mesleğinde staj verimliliği, tecrübe ve sistem uygunluğunun mesleki yeterlilik üzerine etkisi
Other Titles: The effect of internship efficiency, experience and system compliance on professional competence in accounting profession
Authors: Bozkurt, Orhan
Görgülüoğlu, Elif
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı.
Keywords: Muhasebe
Accounting
Stajyer
Mali müşavir
Mesleki yeterlilik
Internship
Financial advisor
Professional qualification
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Görgülüoğlu, E. (2019). Muhasebe mesleğinde staj verimliliği, tecrübe ve sistem uygunluğunun mesleki yeterlilik üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizde muhasebe meslek mensubu olmak için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Meslek mensubu olabilmek için belirli bir eğitim alınması ve staj ön koşullarından biridir. Staj, okul hayatı boyunca edinilen bilgilerle, mesleki tecrübe kazanmak adına yapılan uygulamalardır. Muhasebe stajyerleri bu mesleğin gelecekteki temsilcileri olarak büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, Muhasebe mesleğinin, mesleki yeterliliğinde yaşanan sorunları tespit etmek ve aday meslek mensubun yetiştirilirken staj verimliliği, tecrübe ve muhasebe sisteminin uygunluğunun mesleki yeterliliği etkileme düzeyleri ve bunun sonucunda mesleği sürdürme niyetini saptamaya çalışmaktır. Araştırma 5’li Likert ölçeği kullanılarak hazırlanmış anket çalışmasına göre değerlendirilmiştir ve Bursa ilinde muhasebe bölümünde çalışan kişilere yapılmıştır. Bu araştırmada muhasebe mesleğinde çalışan 100 katılımcıdan anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak frekans, faktör, korelasyon ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Anket çalışmasının ilk bölümünde katılımcılara yaş, cinsiyet ve meslek yaşamlarındaki durumlarıyla ilgili bazı demografik sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümde ise muhasebe mesleği ile ilgili sorular sorularak mesleki yeterlilik ölçmeye yöneliktir.
In order to become a professional accountant in our country, the necessary conditions must be fulfilled. In order to become a member of the profession, a certain training and internship is one of the prerequisites. Internship is a practice carried out in order to gain professional experience with the knowledge acquired throughout the school life. Accounting interns are of great importance as future representatives of this profession. The aim of this research is to determine the problems experienced in the professional competence of the accounting profession and to determine the levels of the internship efficiency, experience and the suitability of the accounting system in terms of the professional competence and the intention to maintain the profession as a result. The research was evaluated according to the 5-point Likert scale and conducted to the people working in the accounting department in Bursa. In this research, data collected from 100 participants working in accounting profession by questionnaire method were subjected to frequency, factor, correlation and regression analysis by using SPSS 22.0 package program. In the first part of the survey, participants were asked some demographic questions about their age, gender and occupational status. The second part is about measuring professional competence by asking questions about accounting profession.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3401
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELİF GÖRGÜLÜOĞLU.pdf2.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons