Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3380
Title: Gemlik körfezi makro alglerinin bazı biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of some biochemical parameters of macroalgae live in Gemlik bay
Authors: Dere, Şükran
Ünübol, Hacer Aral
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Makroalg
Toplam protein
Toplam çözünmüş karbohidrat ve pigment
Deniz suyu kirliliği
Macroalgae
Total protein
Total dissolved carbohydrate
Pigment
Pollution of seawater
Issue Date: 7-Nov-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünübol, H. A. (2008). Gemlik körfezi makro alglerinin bazı biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Chlorophyta Divizyosu'na ait dört takson (Ulva rigida C. Agardh, Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh, Codium sp., Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees) ve Phaoephyta Divizyosu'na ait bir takson (Cystoseira sp.) Marmara Denizi'nin güney bölgesinde bulunan Gemlik Körfezi'nde iki istasyondan, infralittoral zondan Haziran 2008'de toplanmıştır.Her iki istasyonda toplam beş taksonda biyokimyasal içerik (toplam protein, toplam çözünmüş karbohidrat ve pigment), deniz suyunda sıcaklık, çözünmüş oksijen, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, pH, tuzluluk, elektriksek iletkenlik, toplam çözünmüş madde, karbonat, bikarbonat, ortofosfat, nitrit azotu, amonyak azotu, nitrat azotu değerleri belirlenmiştir. Beş makroalg taksonunun toplam protein, toplam çözünmüş karbohidrat ve toplam pigment değerleri, deniz suyunun fizikokimyasal parametreleri ile karşılaştırılmıştır.En yüksek toplam protein içeriği, (8.538 g kg-1 fw) Güzelyalı istasyonunda Bryopsis plumosa türünde, en düşük toplam protein içeriği (0.772 g kg-1 fw) yine Güzelyalı istasyonunda Codium sp. türünde saptanmıştır.İki istasyondan alınan beş makroalg taksonunda bakılan toplam çözünmüş karbonhidrat verilerine göre en yüksek çözünmüş karbohidrat değeri (125.357 g kg-1 fw) Güzelyalı istasyonunda Ulva rigida türünde, en düşük çözünmüş karbohidrat değeri (10.512 g kg-1 fw) Güzelyalı istasyonunda Codium sp. türünde tespit edilmiştir.İki istasyonun beş makroalg taksonun en yüksek klorofil-a ve klorofil-b değerleri (sırasıyla 1.611 g kg-1 fw ve 0.902 g kg-1 fw) Güzelyalı istasyonundan Bryopsis plumosa türünde tespit edilmiştir. Güzelyalı istasyonuna ait Ulva rigida, Codium sp. türlerinin toplam klorofil-a, klorofil-b değerlerinin, Narlı istasyonuna ait Ulva rigida, Codium sp. türlerinin toplam klorofil-a, klorofil-b değerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Karoten değerlendirmesi sonucunda, Güzelyalı Ulva rigida türünün karoten değerinin, Narlı Ulva rigida türünün karoten değerinden yüksek olduğu görüldü. Bunun aksine, Narlı Codium sp. türünün karoten değerinin Güzelyalı Codium sp. türü karoten değerinden daha yüksek idi. Narlı istasyonuna ait Cystoseira sp. türünün klorofil-a ve fukoksantin değerleri Güzelyalı istasyonuna ait Cystoseira sp. türünün klorofil-a ve fukosiyanin değerlerinden daha yüksek olarak tespit edilirken, Narlı istasyonuna ait Cystoseira sp. türünün klorofil-c içeriği, Güzelyalı istasyonuna ait Cystoseira sp. türünün klorofil-c içeriğinden biraz daha az olarak tespit edilmiştir.Toplam protein, toplam çözünmüş karbohidrat ve pigment değerleri alg taksonuna, deniz suyunun kirliliğine bağlı olarak istatistiksel olarak farklılıklar göstermiştir. Bunun yanında bu değerlerde, bireysel farklılıklar ve ölçülen parametrelerde etkili olmuştur.
In this study, macroalgae samples of four taxa (Ulva rigida C. Agardh, Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh, Codium sp., Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees) from Chlorophyta and one taxon (Cystoseira sp.) from Phaoephyta were collected from infralittoral zone of Gemlik Bay, in the south part of The Marmara Sea, in June 2008.Biochemical content (total protein, total dissolved carbohydrate, total pigment) of macroalglae of five taxa were observed in both Narlı and Güzelyalı stations. Temperature, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, pH, salinity, electrical conductivity, total dissolved substance, carbonate, bicarbonate, orthophosphate, nitrite, ammonium, nitrate were determined in seawater of stations. Value of total protein, total dissolved carbohydrate, pigment were compared with physicochemical parameters of seawater of the stations.The highest total protein amount (8.538 g kg-1 fw) was determined in Bryopsis plumosa from Güzelyalı. The smallest total protein amount (0.772 g kg-1 fw) was determined in Codium sp. from Güzelyalı.According to total dissolved carbohydrate, the highest total dissolved carbohydrate amount (125.357 g kg-1 fw) was observed in Ulva rigida from Güzelyalı. The smallest total dissolved carbohydrate (10.512 g kg-1 fw) was observed in Codium sp. from Güzelyalı.Bryopsis plumosa from Güzelyalı had the highest chlorophyll-a and -b amounts (respectively, 1.611 g kg-1 fw ve 0.902 g kg-1fw) in five taxa from Güzelyalı and Narlı stations. Chlorophyll-a and -b amounts of Ulva rigida and Codium sp. from Narlı station were higher than chlorophyll-a and -b amounts of Ulva rigida and Codium sp. from Güzelyalı station. Caroten content of Ulva rigida from Güzelyalı was higher than Ulva rigida from Narlı but caroten content of Codium sp. from Narlı was higher than Codium sp. from Güzelyalı. Chlorophyll-a and fucoxanthin amounts of Cystoseira sp. Narlı were higher than Codium sp. from Güzelyalı. Chlorophyll-c content of Cystoseira sp. from Narlı was a little smaller than Cystoseira sp. from Güzelyalı.Total protein, total dissolved carbohydrate, pigment amounts of taxa exhibited differences according to algal taxon, pollution of seawater. In these differences were impacts of individual variations and measured parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3380
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246479.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons