Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3369
Title: İnsüline bağımlı ve insüline bağımlı olmayan Diabetes mellituslu hastalarda lipit metabolizmasının incelenmesi
Other Titles: Investigation of lipid metabolism in patients with insulin-dependent and non-insulin-dependent diabetes mellitus
Authors: Dinler, Neşe
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Diabetes mellitus
Metabolizma
Metabolism
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dinler, N. (1984). İnsüline bağımlı ve insüline bağımlı olmayan Diabetes mellituslu hastalarda lipit metabolizmasının incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Diabetes mellituslu hastalarda lipit metabolizmasını incelemek amacıyla, insüline bağımlı 15, insüline bağımlı olmayan 24 hasta olmak üzere toplam 29 diabetli ve 30 sağlıklı kişi üzerinde çalışıldı. Oral glükoz tolerans testi sonuçlarına göre, kontrol grubu ola rak seçilen sağlıklıların ve diabetli olguların açlık kan serumunda ş kan şekeri, öre azotu, sodyum, potasyum, total protein, albumin, glo bulin, total lipit, total kolesterol, fosfolipit, serbest yağ asitleri, trigliserit tayinler^, yapıldı» Lipoprotein elektroforezi ve ince taba ka kromatografisi yöntemi ile fosfolipitler incelendi. Yüksek dansi- teli lipoproteinlerin (HDL) ayrılması, HDL-kolesterolu düzeyleri, ana litik poliakriİamid jel elektroforezi yöntemiyle HDL-apoproteinlerinin incelenmesi amacıyla plazma kullanıldı. Diabetes mellituslu olgulardan elde edilen sonuçlar, kontrol grubu ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bu sonuçlara göre, insüline bağımlı ve bağımlı olmayan gruplarda, açlık kan şekerlerinin, insulin kallananlarda potasyumun yükseldiği, diyetle diabetini kontrol eden grupta ise, total protein, albumin ve globulin değerlerinin art tığı görüldü. Diabetli olgularda, lipit metabolizmasını yansıtan genel- 64 - parametrelerden, total lipit, total kolesterol, trigliserit, fosfolipit ve serbest yağ asitlerinin yüksek olduğu gözlendi» HDL-kolesterol de ğerlerinin insüline bağımlı grupta azaldığı, kadın ve erkekler ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise, kadınlar, arasında bir fark olmadığı halde, erkeklerde HDL-kolesterol düşük bulundu. Lipoprotein elektro forezi sonuçlarına göre, diabetlilerde Tip II a, Tip II b ve Tip IV© uyan hiperlipidemiler görüldü* ^-lipoprotein- ler, insüline bağımlı grupta azalmış bulundu. İnce tabaka kromotografisi yöntemi ile fosfolipitlerin incelen mesi çalışmalarında, diabetli olgularda, lesitin (fosfgtidil kolin) in arttığı kalitatif olarak gözlendi. HDL apoproteinleri, analitik poliakrilamid jel elektroforezi yöntemi ile ayrıldığı zaman, kontrol grubunda ve diabetli olgularda genel olarak dört bant görüldü* Bu bantlar en koyudan başlayarak A-I, A-II ve C apoproteinleri olarak değerlendirildi. Apoprotein elektroforezinin dansitoroetrik olarak incelenmesinde ise, oral entidi- yabetik kullanan grupta, A-IÎ apoprotein bantının azaldığı, cinsiyete göre değerlendirildiğinde, yine bu gruptaki erkeklerde, A-I apoprotei- nin yüksek, A-II'ninde düşük olduğu gözlendi. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler, bazı parametreler yönünden kaynak verileriyle uyum gösterdiği halde, bazı yönlerden farklı sonuçlara varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3369
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
153388.pdf
  Until 2099-12-31
4.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons