Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3363
Title: Postmodern dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerel katılıma etkileri
Other Titles: The effect of information and communication technology to local participation in postmodern term
Authors: Serdar, Sertaç
Sığırtmaç, Lale
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilim Dalı.
Keywords: Postmodernizm
Postmodern kamu yönetimi
Modernizm
Demokrasi
Katılımcı demokrasi
Bilgi ve iletişim teknolojileri
E-Devlet
Katılım
Postmodernism
Postmodern public administration
Modernism
Democracy
Participant demokracy
Information and communication technology
E- Government
Participation
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sığırtmaç, L. (2009). Postmodern dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerel katılıma etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İçinde bulunduğumuz yeni yüzyıl, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere, uluslar arası rekabete, küreselleşmeye, ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel ve yönetsel yapılarda köklü değişim ve dönüşümlere vurgu yapmaktadır. Özellikle küreselleşme ile başlayan süreçte kamu yönetimi de etkilenen alanlardan biri olmuştur. Sanayi devrimi ürünleriyle biçimlenmiş kamu yönetimi, küresel bilgi toplumunun beraberinde getirdiği yenilikler karşısında işlevlerini yerine getiremez hale gelmiştir. Bu nedenle de kamu yönetiminin içinde bulunduğu sorunlara çıkış yolu bulmak amacıyla yeni yönetim modelleri ortaya atılmıştır. Bu yeni yönetim modellerinden biri de ?Postmodern Kamu Yönetimi?dir. Postmodern dönem bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeden kaynaklanan hızlı bir değişme dönemini işaret etmektedir. Postmodern kamu yönetimi ise, küreselleşmenin beraberinde getirdiği bilgi toplumuna ayak uydurmak için klasikleşmiş yönetim modelinin değiştiği, bilgi ve iletişim teknolojilerinin belirleyici bir aktör olduğu bir durumu ifade etmektedir. Ayrıca içinde bulunduğumuz yeni dönem demokrasi kavramında da dönüşümler yaşanmasına neden olmuştur. Vatandaşların kendileri ile ilgili alınacak kararlarda daha çok söz sahibi olması için temsili demokrasi yetersiz kalmaya başlamıştır ve bu yetersizlik katılımcı demokrasinin gelişimine neden olmuştur. Temsili demokraside vatandaşlar sadece seçimlerde oy kullanmak suretiyle yönetime katılabiliyorlardı. Ancak katılımcı demokrasi anlayışıyla vatandaşlara yönetimde söz sahibi olmak için daha çok katılım imkânları sunulmaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerel yönetimlerde kullanımının artmasıyla birlikte vatandaşlar, belediyelerinin web sitelerinden yaşadıkları kent ile ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olabiliyorlar.
The century, we have been living, is highlighting to the progress in information and communication technologies, international compentition, globalisation, radical alteration and transformation of political, social, cultural and managerial structures. Especially, public administration became one of the afftected field in the duration, is starting with globalisation. Public administration, that is formed with the products of industrial revolution, became incapable to fulfill the needs against the innovations created by the global information community. Therefore, to obtain solutions for the public administrative situational problems, new administration models are propounded. One of these new adminstrative models is the ?Postmodern Public Administration?. Postmodern session, points out the term, that has fast changes, born of the improvements in information and communication technologies. Postmodern public administration is expressing the condition, that the classical administartive model is changed, information and communication technologies became a determinative actor to keep up with the informational society brought by globalisation. Although, the new term that we are living now, has caused transformation on the meaning of the democracy. The represantational democracy is becoming insufficient for the citizens to have more rights about the decision regarding themselves. This insufficiency caused an improvements on the participant democracy. In the representational democracy, citizens can only participate to administration by voting in elections. However, with the conception of participational democracy, it is submitted more opportunities to the citizens to participate to the administration.Particaularly, by increasing the usage of information and communication technology in local administrations, citizens have more to say about the places they are living.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3363
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235290.pdf12.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons