Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3361
Title: İşletmelerde sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesine ilişkin bir örnek inceleme
Other Titles: A sample study on the development of social responsibility projects in corporations
Authors: Işığıçok, Özlem
Özgün, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Etik
Sorumluluk
Sosyal sorumluluk
Proje
Boyner
Sosyal sorumluluk standartları
İşletmelerin ilişkide bulunduğu çıkar grupları
Çalışanlara karşı sosyal sorumluluklar
Ethics
Responsibility
Social responsibility
Project
Social responsibility standards
Interest groups with which corporations have a relation
Social responsibility towards staff
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgün, A. (2009). İşletmelerde sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesine ilişkin bir örnek inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Etik ve sosyal sorumluluk, günümüz küresel ekonomi koşullarında işletmeler açısından vazgeçilmez en önemli konu ve sorun alanlarından birini oluşturmaktadır. Nitekim özellikle son yıllarda etik konusunun bu denli önem kazanmasında etiğe uygun olmayan davranışlarda meydana gelen artışın büyük rolü bulunmaktadır. Yönetsel kararların alınmasında önemli bir paya sahip olan iş etiği yaklaşımı, işletmelerin sürekliliğinde kırılgan bir yapıya sahiptir. Eğer tüm kararların alımında iş etiği ile çerçevelenmiş bir süzgeç oluşturulamazsa işletmelerin geleceği de tehdit altına girecektir. Bu nedenle işletmelerin sosyal sorumlulukları ve bu sorumluluk çerçevesinde üstlendikleri projeler, modern yönetim anlayışının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bir başka deyişle günümüzde işletmelerin üstlendikleri sosyal sorumluluk projeleri giderek artmaktadır. Diğer taraftan günümüzde toplum da bu konuda giderek bilinçlenmiş ve işletmelere sosyal sorumluluk alma konusunda baskı yapmaya başlamıştır. Bu bağlamda günümüzde dikkati çeken bir başka önemli gerçek de topluma hizmet amacı gözetilmeksizin kar amacına yönelen firmaların başarı şansının olmamasıdır. Bu nedenle son yıllarda iş etiği ve sosyal sorumluluk kavramları birlikte ele alınmaya başlamış ve işletmelerin gereken güven ve itibarı kazanmaları için anahtar faktörler haline gelmişlerdir. Bu çalışmada işletmelerin etik ve sosyal sorumluluk anlayışları, işletme, çalışan ve toplum ekseninde Boyner Uygulaması örneği ile incelenmiştir.
In today’s global economy, ethical and social responsibility is one of the most important subjects for the corporations. Ethics has become so important especially in the past years mostly because of the increase in unethical behaviours. Business ethics approach which has an important role in making administrative decisions has a fragile structure in the continuity of corporations. Unless a filter surrounded by business ethics is created in making decisions, the future of the corporation will be under threat. That’s why corporations’ social responsibility and the projects they have taken over have become an inseparable part of modern administrative mentality. In other words, nowadays, the number of social responsibility projects taken over by corporations is increasing day by day. On the other hand society has become more informed about this issue and started to put pressure on corporations to commit to social responsibility. In this respect, another important fact that attracts attention is that there is no likelihood of being successful for corporations which are driven by high profits without serving the society. For this reason, concepts of business ethics and social responsibility are started to be taken into consideration together and have become key factors for corporations to gain confidence and prestige. In this study, corporations’ perception of ethical and social responsibility, in terms of corporation, staff and society, has been studied with the example of Boyner approach.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3361
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235286.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons